|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 1, Mart, 2010
UDK 61
YU ISSN 0365-4478
 

Kontakt:

Vesna Karanikolć

Klinika za kožne bolesti KC Niš Bul. dr Z. Đindića 48

18000 Niš

E-mail: pean@ptt.rs

 

 

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616.14-007.64-086-036.8

 

EVALUACIJA PROGNOSTIČKIH FAKTORA BRZINE ZARASTANJA VENSKIH ULCERACIJA DONJIH EKSTREMITETA 

Vesna Karanikolić1, Dejan Petrović2, Milenko Stanojević1, Aleksandar Karanikolić3 i Danijela Popović1

                        Klinika za kožne bolesti KC Niš, Niš1

                        Institut za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja, Niška Banja2

                        Klinika za opštu hirurgiju KC Niš, Niš3

 

Venske ulceracije javljaju se kod 1% celokupne ljudske populacije, pri čemu se češće javljaju kod osoba starijih od 65 godina života. Osnovni cilj istraživanja bio je odrediti  i evaluirati faktore brzine zarastanja venskih ulceracija donjih ekstremiteta kod bolesnika tretiranih višeslojnom kompresivnom bandažom.

Ispitivanja su vršena po tipu prospektivne randomizirane studije na Klinici za kožne i polne bolesti i u Domu zdravlja Doljevac u periodu 2007-2008. godine. Ispitivanje je obuhvatilo grupu od 50 bolesnika oba pola sa prisutnim venskim ulceracijama donjih ekstremiteta. Bolesnici su praćeni 24 nedelje od početka lečenja.

Od ispitivanog broja bolesnika 30 (60%) je bilo ženskog a 20 (40%) muškog pola. Prosečna starost bolesnika bila je 63.36.32 godine. Kod 13 bolesnika (26%) nije došlo do kompletnog zarastanja venskih ulceracija. Lokoregionalne karakteristike ulkusnih promena pokazuju da ne postoji značajna razlika u prosečnom broju ulkusa, njihovoj lokalizaciji, dužini trajanja i prosečnoj površini u odnosu na pol bolesnika. Urađena analiza Kendall’s tau_b koeficijentom korelacije pokazuje da pol i lokalizacija nemaju značajniju povezanost sa brzinom zarastanja ulkusnih promena. Infekcija i otok potkolenice pokazuju značajnu pozitivnu povezanost sa brzinom zarastanja promena (p<0.05). Pearson-ov koeficijent korelacije pokazuje značajnu pozitivnu povezanost broja (C=0.5) i površine (C=0.7) ulceroznih promena sa brzinom zarastanja (p<0.001).

Venske ulceracije donjih ekstremiteta predstavljaju značajan medicinski i socio-ekonomski problem. Broj i površina ulceroznih promena predstavljaju najznačajnije prognostičke faktore brzine zarastanja venskih ulceracija. Acta Medica Medianae 2009;48(1):22-26.

 

.

 Ključne reči: venske ulceracije, brzina zarastanja, prognostički faktori