|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:Aleksandra Andrić
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra  Niš
Bul. Dr Zorana Đinđića 48
18000 Niš, Srbija
e-mail: andric.aleksandra@hotmail.com

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 618.5-089.888.61:618.21-073.4

 

 

UTICAJ BROJA PRETHODNIH CARSKIH REZOVA NA STANJE DONJEG SEGMENTA MATERICE

 

 

Aleksandra Andrić, Mileva Milosavljević, Milan Stefanović i Predrag Vukomanović

 
Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Nišu

 

Utvrđivanje stanja donjeg segmenta materice (LUS-lower uterine segment), pre vaginalnog porođaja, posle carskog reza, kao i kod trudnica sa više od jednog CR, može biti važan korak u prevenciji još uvek visokog maternalnog i neonatalnog morbiditeta i mortaliteta koji prate rupturu materice. Kod trudnica sa jednim ili više prethodnih carskih rezova (CR), merenjem debljine i procenom integriteta LUS-a pomoću ultrazvuka, može se objektvizirati stanje ožiljka na materici. Ovaj rad je imao za cilj da utvrdi uticaj broja prethodnih carskih rezova na stanje LUS-a kod terminskih trudnica. Prospektivna studija je obuhvatila 112 trudnica sa i bez prethodnog CR, kod kojih je od 37. nedelje trudnoće transvaginalnim ultrazvukom merena debljina mišićnog dela LUS-a, u najtanjem delu. Kod 57 trudnica koje su porođene ponovnim CR, intraoperativno na mestu ožiljka registrovano je prisustvo defekta-parcijalnog ili kompletnog. Istraživanje je pokazalo da prosečna debljina LUS-a u ispitivanoj grupi od 1.920.95mm je statistički značajno manja u poređenju sa kontrolnom grupom 2.680.97mm (p<0.001). Prosečna LUS-a kod 52 ispitanice sa 1 CR bila je 1.920.97 mm, a kod 9 žena sa po dva CR debljina je manja i iznosila je 1.780.82 mm, što ne predstavlja statistički značajnu razliku (p=0.85). Ukupno je registrovano 13 trudnica sa defektom u predelu ožiljka od CR i to, kod 12 trudnica posle jednog CR i 1 trudnice posle dva CR. Rezultati sprovedenog ispitivanja ukazuju da kod trudnica sa prethodnim CR dolazi do značajnijeg istanjenja LUS-a, u odnosu na grupu trudnica bez ožiljka. Sa povećanjem broja prethodnih CR debljina LUS-a se smanjuje, ali je ta razlika bez statističke značajnosti. Zastupljenost pojedinih klasa intraoperativnog nalaza LUS-a (dobro razvijen, istanjen, parcijalni defekt, kompletan defekt) u odnosu na broj prethodnih CR nije značajno različita i da sa povećanjem broja prethodnih CR ne dolazi do statistički značajnog porasta učestalosti defekata ožiljka od CR, što je saglasno rezultatima drugih autora. Acta Medica Medianae 2010;49(2):29-33.

Key words: donji segment materice (lower uterine segment-LUS), carski rez, ožiljak, transvaginalni ultrazvuk