|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:Borislav Obradović
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Novom Sadu,
Lovćenska 16, 21000 Novi Sad, Srbija
e-mail: boriscons@yahoo.com

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 796-053.5:616.718.7:616-073

 

 

MINERALNI DENZITET KALKANEUSA KOD DECE SPORTISTA

I ODSKOČNA NOGA

 

 

Borislav Obradović1, Saša Bubanj2, Ratko Stanković2, Aleksandar Dimić3, Radoslav Bubanj2, Maja Bubanj4, Vladmila Bojanić5 i Sanja Perić6

 
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija1
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, Univerzitet u Nišu, Srbija2
Centar za rehabilitaciju i lečenje kardiovaskularnih oboljenja, Srbija3
Apoteka Niš, Srbija4
Medicinski fakultet u Nišu, Univerzitet u Nišu, Srbija5
Dom zdravlja u Nišu, Srbija6

 

Fizička aktivnost ima pozitivan uticaj na koštano tkivo. U cilju utvrđivanja uticaja odskočne noge na koštani mineralni sadržaj izmereni su dečaci i devojčice prepubertetskog uzrasta koji se aktivno bave sportom, a nalaze se u početnoj fazi dostizanja maksimalne mase kosti. Uzorak od 60 ispitanika sastojao se od 32 fudbalera (dečaka, 10.7ą0.5 godina, MeanąSt.dev.) i 28 plivača (15 devojčica i 13 dečaka, 10.8ą0.8 godina, MeanąSt.dev.), koji se aktivno bave izabranim sportom u trajanju od najmanje godinu dana (fudbaleri 10-15, a plivači 8-12 sati nedeljno). Uzorak ispitanika je podeljen na grupu, koju je sačinjavalo 40 ispitanika, sa odskočnom levom nogom i grupu koju je sačinjavalo 20 ispitanika, sa odskočnom desnom nogom. Koštano mineralna gustina (BMD) leve i desne petne kosti procenjena je pomoću ultrasonografskog denzitometra “Sahara” (Hologic, Inc., MA, USA). Nisu utvrđene značajne razlike između grupa u odnosu na varijable denziteta kosti 1) briznu zvučnog signala (speed of sound – SOS) i 2) slabljenje zvučnog signala (broadband ultrasound attenuation – BUA). Srednja vrednost varijable SOS, odskočne leve i odskočne desne noge se razlikuju, ali ta razlika nije značajna (p>.05). Srednja vrednost varijable BUA, odskočne leve i odskočne desne noge se razlikuju, ali ta razlika nije značajna (p>.05). Rezultati istraživanja ne ukazuju na to da odskočna noga utiče na koštani mineralni denzitet petne kosti. Acta Medica Medianae 2010;49(2):25-28.

Key words: gustina kosti, ultrazvuk, sportista, deca