|Početna strana |Uredništvo | Časopis   | Uputstvo autorima     | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu |   Kontakt  |  
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 2, June, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:Gordana Kocić
Biohemijski Institut, Medicinski fakultet
Bulevar dr Zorana Đinđića 81, 18000 Niš, Srbija
e-mail: gkocic@medfak.ni.ac.rs

 

 

 

 

 

Originalan rad
UDK: 612.664.3:613.287.2:577.15

 

 

AKTIVNOSTI  ENZIMA U HUMANOM MLEKU U TOKU PRVOG MESECA LAKTACIJE

 

 

Gordana Kocić1, Ljiljana Bjelaković2, Tatjana Cvetković1, Zoran Pop-Trajković3, Marina Jonović3, Bojko Bjelaković2, Dušan Sokolović1, Tatjana Jevtović1 i Dušica Stojanović4

 
Biohemijski Institut, Medicinski fakultet Niš1
Klinika za pedijatriju, Medicinski fakultet Niš2
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Niš3
Zavod za zaštitu zdravlja Niš4

 

Dinamika aktivnosti enzima u humanom kolostrumu i mleku menja se u zavisnosti od stimulacije laktacije. Za cilj studije bilo je postavljeno izučavanje aktivnosti alkalne fosfataze, amilaze, transaminaza (ALT i AST) i laktat dehidrogenaze (LDH) u uzorcima humanog kolostruma i zrelog mleka dobijenog manuelnim istiskivanjem u prvom mesecu laktacije. U studiju je bilo uključeno 45 žena, dobne starosti 18-39 godina, koje su se porodile na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra u Nišu, normalnim porođajem, bez postojanja komplikacija. Uzorci kolostruma i mleka skupljani su mehaničkim istiskivanjem mleka u tri intervala: prvi uzorak kolostruma je dobijen odmah nakon pojave prvih kapi mleka nakon porođaja; drugi uzorak je dobijen nakon 24 časa i treći nakon mesec dana. Uzorci su skupljani u jutarnjim časovima, pre podoja deteta i čuvani u sterilnim epruvetama u zamrzivaču do izvođenja analiza. Aktivnost pomenutih enzima se smanjuje (statistički značajno kod amilaze) u periodu nakon mesec dana, što znači da prati količinu proteina. Aktivnost transaminaza (ALT i AST) i alkalne fosfataze pokazuje tendenciju pada aktivnosti nakon mesec dana, ali je statistički značajna razlika dobijena kod AST. Aktivnost alkalne fosfataze pokazuje dinamiku koja upućuje na visoko statistički značajan pad nakon mesec dana. Aktivnost enzima u humanom mleku predstavlja značajno polje istraživanja, jer se potenciraju značaj i prednosti humanog mleka nad kravljim, u kome su enzimi pasterizacijom uglavnom uništeni. Povećana aktivnost određenih enzima može biti koristan i validan dijagnostički marker mehaničke iritacije tkiva, deskvamacije epitela i porasta koncentracije inflamatornih ćelija u toku mastitisa. Acta Medica Medianae 2010;49(2):20-24.

Key words: humano mleko, kolostrum, alkalna fosfataza, amilaza, transaminaze, laktat-dehidrogenaza