| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |


 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Angelina Bogićević;

Odeljenje anestezije i reanimacije, Hirurška klinika;

Klinički centar Niš,

Bulevar dr Zorana Đinđića 48, 18 000 Niš

E-mail: angelina.bogicevic@gmail.com

Prikaz bolesnika
UDK: 616-008.9:616-089.5

 

Specifičnosti anestezije kod bolesnika obolelih od akutne intermitentne porfirije

 

 

   Angelina Bogićević1, Lidija Đorđević2, Biljana Stošić1, Dragana Đorđević1, Nenad Savić1 i Anica Pavlović1

 

 

                         Klinika za opštu hirurgiju, Odeljenje anestezije i reanimacije, Klinički centar, Niš1

                         Klinika za opštu hirurgiju, Odeljenje za endokrinu hirurgiju, Klinički centar, Niš2

 

 

 

Akutna intermitentna porfirija je redak, autozomno dominantno nasledni metabolički poremećaj, u čijoj je osnovi poremećaj biosinteza hema. Uslovljena je nedostatkom enzima porfobilinogen deaminaze, što za posledicu ima nagomilavanje prekursora hema: porfobilinogena i δ-aminolevulinske kiseline. Sam nedostatak enzima nije dovoljan za pojavu bolesti, jer sem toga moraju biti prisutni i drugi, aktivirajući faktori. Najčešće se pominju određeni lekovi, hormoni, infekcija, povrede, gladovanje, alkohol i razni toksini.

Između ostalih, anesteticima se pripisuje svojstvo okidača teških porfirijskih reakcija. Iako ne postoje čvrsti klinički dokazi, strah od pretpostavljenog uticaja ponavljanih  ili produženih izlaganja anesteticima kod bolesnika obolelih od porfirije još uvek postoji. Nasuprot tome, u ovom članku mi prikazujemo slučaj bezbedne ponovljene ekspozicije anesteticima u vremenskom razmaku od petnaest meseci kod bolesnice sa dokazanom akutnom intermitentnom porfirijom. Obe hirurške procedure su izvedene u opštoj anesteziji, sa sličnom strategijom. Od anestetika su korišćeni: propofol, sevofluran, rokuronijum, midazolam i fentanil. Acta Medica Medianae 2010;49(3):55-57.

 

Ključne reči: porfirija, anestezija, komplikacije