| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |

 
 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Miljković-Selimović

Institut za mikrobiologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Bul. dr Z. Đinđića 81, 18000, Niš

Republika Srbija

E-mail: biljams@eunet.rs

Pregledni rad
UDK: 579.842:616.981.49

 

   SALMONELLA ENTERICA SUBSPECIES ENTERICA SEROTIP           ENTERITIDIS – AKTUELNOST I ZNAČAJ

 

 

    Biljana Miljković-Selimović1,2, Tatjana Babić1,3 i Predrag Stojanović1,2

 

 

                         Nacionalna referenta laboratorija za Campylobacter i Helicobacter1

                         Institut za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinski fakultet, Niš2

                         Centar za mikrobiologiju, Institut za javno zdravlje, Niš3

 

 

 

U poslednje vreme kao uzročnik alimentarnih toksiinfekcija u mnogim delovima sveta dominira Salmonella enterica subspecies enterica serotip Enteritidis (S. Enteritidis). Njenom širenju doprinose intenziviranje i globalizacija saobraćaja, trgovine i ostalih društveno-ekonomskih procesa. Međutim, bez obzira na globalno širenje S. Enteritidis, postoji nejednaka rasprostranjenost pojedinih fagotipova (Phage Type - PT) uz dominaciju PT 4 i 8. Salmonele mogu izazivati oboljenja, počev od akutnih enterokolitisa do tifusne groznice. Sve bakterije ovog roda poseduju brojne faktore virulencije u koje spadaju: athezini, toksini, plazmidi virulencije, lipopolisaharid ćelijskog zida. Kao i drugi serotipovi salmonela, S. Enteritidis poseduje plazmid virulencije. On omogućava bakteriji da perzistira unutar retikuloendotelnih ćelija, dok se sojevi bez plazmida brzo eliminišu. Poslednjih godina se opisuju virulentniji sojevi S. Enteritidis koji pripadaju PT 4 za koje se smatra da imaju zajedničko poreklo. Dominacija PT 4 uslovljena je, verovatno, i otpornošću nekih sojeva na nitrofurantoin koji se primenjuje u živinarstvu. Značaj koji S. Enteritidis ima povećava se ne samo zbog problema vezanih za pandemiju, već i zbog sve češćih izveštaja o ekstraintestinalnim lokalizacijama infektivnih procesa izazvanih ovom bakterijom. Imajući u vidu da su pored živinskog mesa jaja veoma važan izvor infekcije, efikasne mere prevencije bile bi, između ostalog, promene u načinu pripreme živinskog mesa i ispitivanje jata povezanih sa epidemijama, uništavanje inficiranih jata ili podvrgavanje jaja pasterizaciji. Acta Medica Medianae 2010;49(3):71-75.

 

Ključne reči: salmonella enteritidis, infekcija, faktori virulencije