| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |   
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Bratislav Petrović

Klinika za gastroenterologiju KC Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Srbija

E-mail: bpetrovicNis@gmail.com

Prikaz bolesnika
UDK: 616.366-006.5-076

 

          VILOZNI ADENOM INTESTINALNOG TIPA ŽUČNE KESE

 

     Bratislav Petrović1, Aleksandar Petrović2, Vesna Živković3, Malina Mitić 4 i Vanja Petrović5

 

                        Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Niš1

                        Institut za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu2

                        Institut za patologiju Medicinskog fakulteta Unverziteta u Nišu3

                        Dom za smeštaj odraslih lica Kulina4

                        Dom zdravlja Merošina5

 

 

Prekancerozna stanja žučne kese i dalje predstavljaju predmet interesovanja istraživača u ovoj oblasti ali pouzdanog i definitivnog stava o njihovoj etiopatogenezi još uvek nema. Naime, mnoge regenerativno-reparativne promene u toku zapaljenja i holelitijaze u žučnoj kesi ne mogu se sa sigurnošću uvrstiti u lezije koje prethode malignoj alteraciji. Međutim, smatra se da bi promene koje se javljaju u sluzokoži, a metaplastično-displastičnog su tipa i mogu dovesti do maligne neoplazije, mogle biti jedan od puteva morfogeneze kancera. Ovaj oblik se smatra neneoplastičnim načinom nastanka kancera žučne kese. Drugi put kancerogeneze bio bi preko prekancerske neoplazije, tj. adenoma.

Cilj rada bio je da se na osnovu patohistoloških karakteristika polipa nađenog u holecistektomisanoj žučnoj kesi žene stare 70 godina, opredelimo za jedan od puteva morfogeneze kancera žučne kese.

Holecistektomija je urađena na osnovu ultrasonografskog nalaza polipa u žučnoj kesi. Makroskopski i mikroskopski je utvrđeno da je reč o viloznom adenomu intestinalnog tipa sa displazijom epitela trećeg stepena, što jasno ukazuje da se radi o adenomu sa pouzdanim znacima prekanceroze. Ovo potvrđuje teoriju adenoma-karcinoma sekvence, karakteristične za debelo crevo koja potvrdu nalazi i u ovom radu. Acta Medica Medianae 2010;49(3):50-54.

 

Ključne reči: adenom, karcinom, žučna kesa, prekancerozno stanje