| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |   
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragan Zlatanović

Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku

Klinički centar Niš

Niš, Srbija

E-mail: draganzlatanovic1@gmail.com

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616-053.31-07:616.831-005

 

POSTURALNA ASIMETRIJA U DETINJSTVU

 Dragan Zlatanović, Ljiljana Lazić, Olga Marinković i Anita Stanković

                  Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku – Klinički Centar Niš

 

Sindrom asimetrije je jedan od oblika odstupanja u neuromotornom razvoju novorođenčeta i odojčeta koja pripadaju grupi rizičnih (prisutni pre, peri i postnatalni faktori rizika). Može se manifestovati asimetrijom glave, trupa ili ekstremiteta sa iste strane tela.

Našim istraživanjem obuhvaćeno je 64 dece koja su zbog sindroma asimetrije lečena na našoj Klinici. Najčešće se radilo o deci koja su imala HIC (intrakranijalnu hemoragiju), HIE (hipoksično ishemičnu encefalopatiju) ili asfiksiju. Klinički nalaz bio je u korelaciji sa nalazom EHO-CNS, a najzastupljenija bila je kompletna asimetrija jedne strane tela. Acta Medica Medianae 2010;49(3):11-13.

 

Ključne reči: idiopatska asimetrija, simptomatska asimetrija, odojče