| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |   
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Lidija Popović-Dragonjić

Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra u Nišu

Bulevar dr Zorana Đinđića 48 18000 Niš, Srbija

E-mail: lidija_popovic2003@yahoo.com

 

 

Originalan rad
UDK: 616.36-002-036.1:577.112

 

 

VISOKO SENZITIVNI C-REAKTIVNI PROTEIN KAO PREDIKTORNI FAKTOR PROGRESIJE BOLESTI KOD BOLESNIKA SA HRONIČNIM HEPATITISOM C I BLAGOM STEATOZOM JETRE

 Lidija Popović-Dragonjić1, Maja Jovanović1, Miodrag Vrbić1, Ljiljana Konstantinović1, Velimir Kostić1 i Ivan Dragonjić2

                        Klinika za infektivne bolesti Kliničkog centra u Nišu1

                        PharmaSwiss Pharmaceutical Company d.o.o, Beograd, Srbija; predstavništvo u Nišu2

 

 

 

Hronični hepatitis C (HHC) je glavni uzrok ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma. Steatoza je prisutna kod skoro 50% bolesnika sa HHC i oni brže progrediraju ka cirozi. Registrovani su i "atipični" bolesnici, normalnih vrednosti glukoze, holesterola i triglicerida u krvi, BMI, telesne mase sa nealkoholnim steatohepatitisom (NASH) i HHC. Nivoi hsCRP rastu pre i paralelno sa progresijom hroničnog hepatitisa i ciroze jetre, te je koristan prognostički parameter. Prema našim saznanjima, nema dovoljno podataka o koncentraciji hsCRP kod belesnika sa HHC, iako predviđa ili detektuje različite stepene steatoze. Iz tog razloga je određivanje koncentracije hsCRP kod bolesnika sa HHC cilj našeg rada.

U istraživanje je uključeno 45 bolesnika (28 muškaraca i 17 žena), prosečne starosti 4115 godina, sa HHC, bez pridruženih oboljenja. Kontrolnu grupu činilo je 45 zdravih dobrovoljaca (22 muškarca i 23 žene), prosečne starosti 3410 godina. Grupa bolesnika sa HHC podeljena je u dve podgrupe, prvu, koja se sastojala od 23 bolesnika sa prisutnim histološkim znacima blage steatoze, i drugu, koju su činila 22 bolesnika bez pomenutih znakova; te je kod svih (pod)grupa merena koncentracija hsCRP.

Dobijeni rezultati pokazuju da je vrednost hsCRP statistički značajno povišena u grupi bolesnika sa CHC u poređenju sa kontrolnom grupom (p<0.05). Kod podgrupe sa HHC i blagom steatozom jetre došlo je do statistički značajnijeg porasta hsCRP u odnosu na drugu podgrupu (p<0.001). 

Iz priloženih rezultata može se zaključiti da bi hsCRP trebalo uzeti u obzir kao prognostički faktor progresije HHC, radi posebnog i blagovremenog terapijskog pristupa osobama sa HHC sklonijim progresiji bolesti. Acta Medica Medianae 2010;49(3):14-18.

 

Ključne reči: hronični hepatitis C, visoko senzitivni C-reaktivni protein, steatoza jetre