| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |


 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Nikolić Radionička 6

11460 Beograd, Srbija

E-mail: biljamaric@yahoo.com

Originalan rad
UDK: 796.61:613.73:612.173

 

 

Profil pripremljenosti biciklista juniorskog uzrasta određen primenom Leipzig testa

         Milivoj Dopsaj1, Biljana Nikolić2, Sanja Mazić3 i Jovan Zlatković3

 

 

                         Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Analitika i dijagnostika u sportu1

                         Republički zavod za sport, Sportsko odeljenje, Beograd2

                         Republički zavod za sport, Medicina sporta, Beograd3

 

 

Osnovni cilj ovog rada bio je da definiše profil pripremljenosti biciklista u kategoriji juniora određen primenom Leipzig testa. Sekundarni cilj bio je da se utvrdi da li postoje razlike u funkcionalnim pokazateljima kod biciklista koji nastupaju u različitim takmičarskim disciplinama: drumaši, brdski vozači i sprinteri. Svi biciklisti (n=18) bili su testirani primenom Leipzig testa na bicikl ergometru sa opterećenjem koje se povećavalo za 40W svakog minuta na kadenci od 90 – 100obr/min. U toku testa uzimali su se podaci o frekvenciji srca (HR) a na kraju i o maksimalnoj potrošnji kiseonika (VO2max). Rezultati pokazuju da su izmerene maksimalne potrošnje kiseonika naših nacionalnih biciklista juniorske kategorije, bez obzira na disciplinu, bile VO2max  56.42±5.82ml·min-1kg-1, gde je kod brdaša izmerena vrednost VO2max bila 61.43±4.94, kod sprintera 56.78±3.33, a kod tempaša 53.37±7.82. Statistička analiza dobijenih rezultata pokazala je da između subuzoraka biciklista nije bilo značajnih razlika na generalnom nivou u odnosu na funkcionalne pokazatelje. Ali, parcijalna analiza je pokazala da ipak postoji statistički značajna razlika između grupa i to, kod vrednosti frekvencije pulsa na anaerobnom pragu (F value 4.547, p=0.032). Ovakvi rezultati navode na zaključak da su testirani sportisti trenirani primenom trenažnog rada opšteg karaktera, jer iako se dominantno takmiče na različitim disciplinama, nivo pripremljenosti ukazuje da trenažni proces koji se primenjuje u biciklističkom sportu u Srbiji kod juniora ne podrazumeva specifičnost trenažnog rada u funkciji takmičarske discipline. Acta Medica Medianae 2010;49(3):32-39.

 

Ključne reči: biciklizam, testiranje, funkcionalna sposobnost, Leipzig test protokol