| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vesna Veljović

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš

18000 Niš, Srbija

E-mail: docvesna@yahoo.com

Originalan rad
UDK: 616.441:613.644

 

RANO OTKRIVANJE BOLESTI ŠTITNE ŽLEZDE KOD RADNIKA PROFESIONALNO IZLOŽENIH BUCI KROZ PREVENTIVNE
MEDICINSKE PREGLEDE

Vesna Veljović1, Jovica Jovanović1, Ljubodrag Radević1, Zoran Radovanović2, Snežana Gligorijević3 i Ljiljana Blagojević4

 

 

                        Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš, Niš, Srbija 1

                        Klinički centar Niš, Institut za radiologiju, Niš, Srbija 2

                        Institut za javno zdravlje Niš, Niš, Srbija 3

                        Fakutet zaštite na radu Niš, Srbija4

 

 

Cilj rada bio je da se ispita dejstvo buke  na nastanak bolesti štitne žlezde.

Grupu ispitanika činili su eksponirani radnici (300) koji rade u proizvodnim pogonima i kontrolna grupa (50) koja radI administrativne poslove u kancelarijskim uslovima. Ispitivanje je obavljeno u službi Medicine rada u okviru redovnih kontrolno-periodičnih pregleda za eksponiranu grupu i sistematskih pregleda kontrolne grupe. Za ovo istraživanje korišćene su  laboratorijske  analize hormona štitne žlezde.

U kontrolnoj grupi sa ubrzanim radom štitne žlezde je 2 i 6,8% kod eksponiranih radnika. U kontrolnoj grupi sa sniženom funkcijom štitne žlezde je 0,85 i 4,85% kod eksponiranih radnika. U kontrolnoj grupi ukupan broj sa izmenjenom funkcijom štitne žlezde je 2,85%, u eksponiranoj grupi ukupan broj sa izmenjenom funkcijom štitne žlezde je 11,65%.

Poređenjem broja radnika sa smetnjama u radu štitne žlezde kontrolne grupe i eksponirane grupe sa oštećenjem slušnog živca zapaža se da nema statistički značajne razlike.

Subjektivne smetnje imao je 21 ispitanik, a nivoi hormona bili su povišeni, 15 ispitanika imalo je subjektivne smetnje a nivoi hormona bili su sniženi. Subjektivne smetnje imalo je 77 ispitanika, a nivoi hormona bili su u dozvoljenim vrednostima.

Najveći broj radnika sa izmenjenom funkcikom štitne žlezde u odnosu na radni staž radi između 10-20 godina.

Analizom rezultata kod radnika kontrolne i eksponirane grupe došli smo do zaključka da je broj radnika sa smetnjama u radu štitne žlezde veći kod radnika eksponirane grupe u odnosu na radnike kontrolne grupe, a te vrednosti su u korelaciji sa nivoom buke na radnom mestu. Acta Medica Medianae 2010;49(3):45-49

 

Ključne reči: buka, štitna žlezda, hyperthyreosis, hypothyreosis