| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vladan Stanojković

Odeljenje za otorinolaringologiju opšte bolnice Izola

Polje 32, Izola 6310, Slovenija

E-mail: vladan.stanojkovic@gmail.com

 

 

 

Originalan rad
UDK:616.212-089-072.1:616-073

 

 KORELACIJA KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE I INTRAOPERATIVNOG NALAZA KOD FUNKCIONALNE ENDOSKOPSKE HIRURGIJE NOSA I PARANAZALNIH SINUSA

 

Vladan Stanojković

 

                        Odeljenje za otorinolaringologiju opšte bolnice Izola, Slovenija

 

U medicinskoj literatuturi ima malo radova koji upoređuju nalaze preoperativne kompjuterizovane tomografije i nalaz koji se ustanovi tokom endoskopskih operacija nosa i paranazalnih sinusa.

Cilj istraživanja bio je utvrđivanje praktične primene KT u preoperativnoj pripremi za funkcionalnu endoskopsku hirurgiju nosa i sinusa.

Glava kadavera je postavljena u skener aparat i potom je načinjeno više stotina snimaka menjanjem vrednosti prozora (W-window) i centriranja (C-centar). U odeljenju za otorinolaringologiju u Vranju i Izoli lečeno je 40 ispitanika koji su obrađeni u ovom ispitivanju. Kod svih bolesnika načinjena je klasična radiografija. Načinjeni su snimci kompjuterizovane tomografije (na aparatima SIMENS Smile, SIMENS Somatom 4 i spiralni-Simens Fach). Dobijene vrednosti su upoređivane sa intraoperativnim nalazom.

Postoji razlika u slaganju intraoperativnog nalaza sa nalazom kompjuterizovane tomografije i intraoperativnog nalaza sa rentgenološkim nalazom za obeležje hipertofične sluzokože u korist kompjuterizovane tomografije. Nasuprot tome, ne postoji razlika u slaganju intraoperativnog nalaza sa nalazom konvencionalne radiografije i intra-operativnog nalaza sa nalazom kompjuterizovane tomografije za obeležje cistične promene i sekret  u paranazalnim sinusima.

Postoji razlika u slaganju intraoperativnog nalaza sa nalazom konvencionalne radiografije i intraoperativnog nalaza sa nalazom kompjuterizovane tomografije za sve intraoperativno identifikovane nalaze u korist kompjuterizovane tomografije. Standardni rentgenološki snimci su davali tačnu dijagnozu u 90.7%, u odnosu na kompjuterizovanu tomografiju sa 97.8%. Acta Medica Medianae 2010;49(3):19-26.

 

Ključne reči: funkcionalna endoskopska hirurgija nosa i sinusa, kompjuterizovana tomografija