| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vladimir Srećković

Ortopedsko-traumatološka služba,

Zdravstveni centar 14000 Valjevo

 

 

Originalan rad
UDK: 616.718.4-001.5-089

  

OPERATIVNO LEČENJE TROHANTERNIH PRELOMA GAMMA 3 KLINOM

 

Vladimir Srećković, Branko Stanković, Aleksandar Krajinović, Milić Kovačević, Dragan Jeremić, Aleksandar Vukićević i Predrag Živanović

 

                         Zdravstveni centar Valjevo, Ortopedsko-traumatološka služba

 

 

Prelomi trohanternog masiva predstavljaju teške povrede koštanog tkiva. Najčešće ih zadobijaju osobe starije od 65 godina, u najvećem broju slučajeva sa osteoporozom. Neoperativno lečenje ne daje zadovoljavajuće rezultate i prati ga visoka stopa smrtnosti. Hirurško lečenje predstavlja metodu izbora u zbrinjavanju preloma trohanternog regiona, omogućavajući ranu aktivaciju, čime se sprečavaju brojne komplikacije koje prate bolesnike vezane za postelju u dugom vremenskom intervalu. Gama3 klin predstavlja jedan od najsavremenijih implantata za fiksaciju trohanternih preloma. Ovaj implantat omogućava dinamizaciju preloma, lak je za ugradnju i ne zahteva brojnu operativnu ekipu. Ugradnja ovog implatata podrazumeva minimalno invazivnu hirurgiju. Komplikacije su retke.

U radu smo obradili 47 operativno lečenih bolesnika u prvih 9 meseci 2009. godine. Svi bolesnici su zbrinuti na Odeljenju za ortopediju Zdravstvenog centra Valjevo. Prosečna starost operisanih iznosi 72,21 godinu. Predominiraju osobe ženskog pola (63,82%). Odličan rezultat smo registrovali kod 65,96% bolesnika, dobar kod 17,02%, zadovo-ljavajući kod 4,25%. Imali smo 6,38% površnih infekcija, kao i jedan slučaj lomljenja implantata. U ranom postoperativnom toku (šesti dan) zabeležili smo jedan smrtni slučaj. Operativno lečenje trohanternih preloma ugradnjom Gamma3 implantata pokazalo se vrlo efikasnim, dajući mali broj komplikacija i visok stepen odličnih funkcionalnih i anatomskih rezultata, pa ga u tom smislu preporučujemo kao jednu od opcija prilikom odluke o lečenju ove vrste preloma. Acta Medica Medianae 2010;49(3):27-31.

 

Ključne reči: hirurško lečenje, trohanterni prelomi, Gamma3 klin