| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |  
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 3, Septembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Vuka Katić

Bulevar Nemanjića 74/13

18000 Niš, Srbija

E-mail: vuka.katic@gmail.com

Stručni rad
UDK: 616.33-006-091.8

 

 MORFOLOŠKE I IMUNOCITOHEMIJSKE KARAKTERISTIKE GASTROINTESTINALNIH STROMALNIH TUMORA

 

Vuka Katić1, Boris Đinđ2, Vesna Živković3, Danica Marković4, Bojana Marković- Živković4, Ivan Ilić3 i Dušan Mihajlović4

 

                        Profesor patologije u penziji1

                        Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu2

                        Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu3

                        Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu4

 

 

 

Gastrointestinalni stromalni tumori (GISTomi) su najčešći mezenhimni tumori gastrointestinalnog trakta i karakterišu se izuzetnim šarenilom u kliničkim, histopatološkim i genetskim osobinama. Smatra se da svi GISTomi imaju maligni potencijal. Etiološki faktori koji izazivaju GISTome nisu jasno izdvojeni, a genetsku osnovu je teško odrediti jer su uglavnom sporadični. Međutim, otkrivene su izvesne genetske i citogenetske aberacije koje se mogu smatrati odgovornim za nastanak GISToma. Makroskopska slika je polimorfna, ali se najčešće javljaju u vidu velike, pečurkaste intraluminalne, jasno ograničene pseudoinkapsulisane submukozne mase. Histomorfologija ovih tumora pokazuje širok spektar strukturnih i celularnih varijacija. Najčešće su građeni od vretenastih ćelija (60-70% slučajeva), ređe od epiteloidnih (oko 30% slučajeva), i veoma retko od mešovitih i prelaznih (intermedijarnih). Stroma je pretežno sastavljena od rastresitog ili slabo kolagenizovanog veziva sa neoaniogenezom, upadljivom kod GISToma sa većim malignim potencijalom. Većina GISToma (95%) eksprimira transmembranske receptore KIT (CD 117), CD34, vimentin, specifične neurogene i glatko-mišićne markere. Najuspešnije terapije GISToma su: hirurška resekcija, terapija imatinibom i sunitinibom (blokatori tirozin kinaznih receptora). Širom sveta se sprovode istraživanja koja bi omogućila pronalaženje novih i efikasnijih lekova koji bi sprečavali rezistentnost. Acta Medica Medianae 2010;49(3):58-64.

 

Ključne reči: gastrointestinalni stromalni tumor, GIST, c-kit protein, imatinib, morfologija