| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Isam Abu Mayyaleh

Alkarak Goverment Teaching Hospital

Surgical Department Alkarak, Jordan

 

 

 

Originalan rad
UDK: 616.66/.67-007.43-07:616-055.15-053.5(569.5)

 

 

ABNORMALNOSTI SPOLJAŠNJIH GENITALIJA I PREPONSKE HERNIJE KOD DECE U GRADU KARAKU NA JUGU JORDANA

 

 

Amjad Al-Shawawreh i Isam Shaker Abu Mayyaleh

 

                     

                       Pedijatrijsko odeljenje, Državna bolnica u Alkaraku, Jordan1

                       Hirurško odeljenje, Državna bolnica u Alkaraku, Jordan2

 

 

Cilj ove prospektivne studije bio je utvrđivanje incidence preponskih hernija i abnormalnosti spoljašnjih genitalija kod dece u gradu Karaku na jugu Jordana kako bi se odredilo pravovremeno lečenje, kao i  edukacija stanovništva o rizicima i komplikacijama ovih abnormalnosti.

Grupa od 2038 muške dece, uzrasta 6-12 godina, osnovnoškolskog uzrasta, podvrgnuta je detaljnom kliničkom pregledu prepona, penisa i skrotuma. Abnormalni nalazi su zabeleženi kod 381 deteta (18,7%).

Abnormalnosti su bile sledeće: indirektna ingvinalna hernija kod 280 dece, nespušteni testisi kod 44 deteta, retraktilni testisi kod 26 deteta, hipospadija kod 15 deteta, varikočela kod 10 deteta, hidročela kod petoro dece. Herniotomija je zabeležena kod 66 deteta sa četiri neuspela slučaja, orhidopeksija kod petoro dece sa dva neuspela slučaja i hipospadija kod jednog deteta. Nijedno dete sa hidročelom ili varikočelom nije podvrgnuto operaciji.

Zaključujemo da je indirektna ingvinalna hernija česta kod dece kao i nespušteni testisi. Većina dece sa abnormalnostima se javlja kasno za lečenje. Stopa neuspešnosti lečenja je visoka. Edukacija stanovništva je neophodna kako bi se popravio ishod. Acta Medica Medianae 2010;49(4):5-9.

 

Ključne reči: genitalije, preponska hernija, deca, abnormalnosti