| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Biljana Lazović

Milutina Milankovica 122

11070 Beograd

E-mail: lazovic.biljana@gmail.com

 

Prikaz bolesnika
UDK: 616.24-008.8:616-006.6

 

 

Primarni pulmonarni horiokarcinom- prikaz Bolesnika

 

Biljana Lazović1 i Vera Milenković2

 

 

Univerzitetska klinika Zemun1

Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije, Institut za ginekologiju i akušertstvo, Beograd2

 

            U literaturi je opisano svega dvadesetak primera primarnih pulmonarnih horiokarcinoma. Za razliku od gestacijskog horiokarcinoma, koji dobro reaguje na hemioterapiju i ima dobru prognozu, čak i u slučajevima kad se otkrije kasnije, pulmonarni horiokarcinom vodi brzom fatalnom ishodu. Razlog je nepoznat. Ovim radom prikazujemo slučaj trideset godina stare bolesnice sa kliničkom slikom kašlja, iskašljavanja, povremeno sa hemoptizijom, pleuralnim bolom, nedostatkom daha i febrilnošću, sa radiografskim nalazom pleuralne efuzije levo, koja je lečena kao slučaj tuberkuloze 3 meseca. Ginekološki nalaz bio je uredan. Progresivno, brzo pogoršavanje opšteg stanja, stepena dispnee, epizoda hemoptizija, doveli su do respiratorne insuficijencije, pre nego što je ordinirana odgovarajuća terapija. U slučajevima hemoptizije treba razmišljati i o ovom retkom malignom entitetu, kao i proveriti nivo humanog horionskog gonadotropina kod žena. Acta Medica Medianae 2010;49(4):43-44.

 

Ključne reči: gestacijske trofoblastne bolesti, hemoptizije