| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ivana Ilić

Zavod za zdrvstvenu zaštitu radnika Niš

Vojislava Ilića bb, 18000 Niš

E-mail: ivanailic.md@gmail.com

 

Pregledni rad
UDK: 614.2

 

 

PROCENA KVALITETA ŽIVOTA - Sadašnji pristupi

 

Ivana Ilić1, Ivona Milić2 i Mirjana Aranđelović3,1

 

 

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Niš1

Raiffeisen banka a.d, Beograd2

Univerzitet u Nišu - Medicinski fakultet Niš3

 

            Autori ovog rada razmatraju koncept kvaliteta života i kvaliteta života u vezi sa zdravljem, posvećujući posebnu pažnju važnosti dosadašnjih istraživanja kvaliteta života, uticaju i načinu merenja kvaliteta života kroz društvene, kulturne i zdravstvene intervencije, uzimajući u obzir socijalne i ekonomske odrednice. Sa ciljem da se prikaže „šira slika“ kvaliteta života i definicije zasnovane na prethodnim istraživanjima, uz identifikaciju socijalnih i ekonomskih pokazatelja za procenu kvaliteta života, načinjen je specifičan pregled različitih definicija i koncepata, ukazano na poteškoće prilikom merenja kvaliteta života, a pozivajući se na važeće metode, rezultate i kritički osvrt metodologije. Prilikom literaturnog pregleda, pokušaj autora je da, koliko je bilo moguće, održe konzistenciju upotrebe termina. Međutim, na osnovu postojećih nalaza, neizbežna je konfuzija koja postoji u literaturi prilikom upotrebe i značenja kvaliteta života. Ključni deo toga su zamenjivi pojmovi u različitim konceptima, prodiskutovani ovde. Opšti zaključak upućuje na moguće orijentacije za buduća istraživanja u ovoj oblasti. Acta Medica Medianae 2010;49(4):52-60.

 

Ključne reči: kvalitet života, subjektivne/objektivne mere, mogući pristupi