| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Miloš Kostić

Uroša Predića 6/13

18000 Niš

Srbija

E-mail: milosh.kostic@hotmail.com

 

Pregledni rad
UDK: 616.832-004:616-097

 

 

ULOGA TH1 I TH17 IMUNOG ODGOVORA U PATOGENEZI MULTIPLE SKLEROZE

 

Miloš Kostić

 

 

Katedra za imunologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

 

            Th17 ćelije su novootkrivena subpopulacija CD4+ T limfocita koja se predominantno karakteriše produkcijom proinflamatornog citokina IL-17. Od njihovog otkrića, 2003. godine, Th17 ćelije su pobudile veliku pažnju, zbog mnogobrojnih dokaza koji ukazuju na njihovu ključnu ulogu u patogenezi multiple skleroze i drugih bolesti koje su ranije smatrane klasičnim Th1 posredovanim autoimunim bolestima. Na animalnom modelu multiple skleroze, eksperimentalnom autoimunom encefalomijelitisu, demonstrirano je da su Th17 ćelije nosioci inflamatornog procesa u autoimunosti, dok Th1 ćelije imaju protektivnu ulogu, što je u suprotnosti sa dosadašnjim konceptom multiple skleroze. Odnos između Th17 i Th1 ćelija decidira da li će doći do inicijacije inflamacije i nastanka demijelinizacionog plaka. Inflamacija nastaje kada odnos između Th17 i Th1 ćelija bude veći od 1, jer tada postoji disproporcionalni porast sekrecije IL-17, koji se danas smatra glavnim regulatorom autoimunih procesa u CNS-u. Otkriće uključenosti TGF-β i IL-6 u proces nastanka proinflamatornih Th17 ćelija je takođe iznenađujuće, s obzirom da TGF-β samostalno ima antiinflamatorna dejstva i indukuje aktivaciju FOXP3 transkripcionog faktora, esencijalnog za generisanje regulatornih T limfocita, koji su značajni za imunosupresiju, uspostavljanje i održavanje imunotolerancije. Funkcionalni antagonizam, uz slične diferencijacijske faktore Th17 ćelija i regulatornih T limfocita postao je posebno interesantan sa aspekta imunomodulatorne terapije autoimunih poremećaja. Nova saznanja su konstruisala sistem patogenetskog mehanizma multiple skleroze posredovan prevashodno Th17 ćelijama, što je dovelo u pitanje mehanizme delovanja lekova danas, ali i otvorilo mogućnosti za nove terapijske pristupe. Acta Medica Medianae 2010;49(4):61-69.

 

Ključne reči: Th17, Th1, regulatorni T limfociti, IL-17, multipla skleroza