| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Predrag Spirić

Klinika za bolesti uha, grla i nos

Klinički centar Banja Luka

12 beba bb, 78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

E-mail sanjapre@inecco.net

 

Originalni rad
UDK: 616.22-089.85

 

 

Modifikovana tehnika totalne laringektomije

 

Predrag Spirić, Sanja Spirić i Milan Stanković

 

 

Klinika za bolesti uha, grla i nos , Klinički centar Banja Luka, Bosna i Herzegovina1

Klinika za ORL, Klinički centar Niš, Serbia2

 

 

Hirurška tehnika totalne laringetomije je poznata i opisana je u svim standardnim udžbenicima otorinolaringologije i hirurgije glave i vrata. Suštinski je ostala nepromenjena od vremena Gluck-a i Soerensen-a iz 1922. godine kada su je detaljno opisali. Ona naglašava potrebu pristupa kroz „U“ kožni rez sa skeletizacijom larinksa i otvaranjem i preparacijom odozgo prema dole. Potom, faringealna rekonstrukcija ide uz izbor nekoliko varijacija potkožnih šavova u dva ili više slojeva sa šavom kože. Na kraju je obavezno predviđena aktivna sukciona drenaža obostrano, najčešće 48 časova. Kao najteža komplikacija navodi se faringokutana fistula. Modifikacije predložene u ovom radu predviđaju vertikalni rez kože sa podizanjem larinksa odozdo nagore. U rekonstrukciji farinksa predložen je produženi šav sa zaključavanjem koji ide u submukoznom sloju. On se završava šavom duvankese pri bazi jezika umjesto tradicionalnog T šava. Autori nisu koristili sukcionu drenažu.

Cilj rada bio je prikazati modifikovanu tehniku totalne laringektomije i njen uticaj na nastanak faringokutane fistule kao i dužinu hospitalnog lečenja. U studiji smo nastojali da dokažemo prednosti modifikovane tehnike nad klasičnom tehnikom totalne laringektomije. U ovoj studiji je analizirano 49 bolesnika operisanih modifikovanom tehnikom a koji su upoređeni sa 49 bolesnika operisanih klasičnom tehnikom totalne laringektomije. Studija je randomizirana. Prikazana je i korišćena metoda modifikovane tehnike totalne laringektomije. Broj bolesnika sa faringokutanomfistulom je statistički signifikantno manji kod bolesnika koji su operisani modifikovanom tehnikom (8,16% u odnosu na 20,41%, p=0.0334. Dužina hospitalizacije kod bolesnika operisanih modifikovanom tehnikom je statistički signifikantno manja od grupe operisane klasičnom tehnikom (10,63 u odnosu na 14,96, t =-2.9850; p=0.0358).

Modifikovana tehnika totalne laringektomije je sigurna, kratka i efikasna hirurška tehnika kojom se smanjuje broj faringokutanih fistula i dužina hospitalizacije u poređenju sa tradicionalnom tehnikom. Acta Medica Medianae 2010;49(4):39-42.

 

Ključne reči:laringijalna neoplazma, laringektomija, kutana fistula