| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Saša Milenković

Klinika za reumatologiju

Institut Niška Banja

Srpskih junaka 2, Niška Banja

E-mail: ela03@bankerinter.net

 

Originalan rad
UDK: 612.015.6:616.71-007.233:618.173

 

 

STATUS VITAMINA D KOD ŽENA SA POSTMENOPAUZALNOM OSTEOPOROZOM

 Saša Milenković, Aleksandar Dimić, Aleksandra Stanković, Ivana Aleksić i Dejan Petrović

 

                         Klinika za reumatologiju, Institut za prevenciju i lečenje "Niška Banja"- Niška Banja, Srbija

 

 

             Poremećaj statusa vitamina D može se manifestovati kao insuficijencija (nedostatak), nedovoljnost (deficijencija) i hipervitaminoza. Status vitamina D u organizmu određuje se merenjem nivoa 25(OH)D u serumu.

Cilj našeg rada bio je da kod žena sa novodijagnostikovanom postmenopauzalnom osteoporozom odredimo status vitamina D kao i da koreliramo status vitamina D sa mineralnom koštanom gustinom (BMD) i prethodnim frakturama.

Ispitivanje je obuhvatilo 58 žena sa novodijagnostikovanom postmenopauzalnom osteoporozom. Svim ispitanicama su određivani nivoi 25(OH)D kao i nivoi nespecifičnih markera koštanog metabolizma. Svim ispitanicama određivana je i koštana mineralna gustina na lumbalnoj kičmi i kuku DEXA denzitometrom.

Prosečna starost ispitanica bila je 60,466,55 godina, prosečno trajanje menopauze 15,029,25 godina i prosečna vrednost 25(OH)D 46,4514,68nmol/l. Naši rezultati su pokazali nedovoljnost vitamina D kod 89,76% ispitanica sa postmenopauzalnom osteoporozom, pozitivnu korelaciju nivoa 25(OH)D i mineralne koštane gustine (BMD) i značajno nižu početnu koncentraciju 25(OH)D kod ispitanica sa prethodnim frakturama u odnosu na one bez fraktura (37,5713,08 vs. 51,2217,26nmol/l; p<0,02).

Naši rezultati pokazuju da nedovoljnost vitamina D kod žena sa postmenopauzalnom osteoporozom predstavlja značajan faktor rizika za nastanak fraktura, kao i faktor koji doprinosi smanjenju mineralne koštane gustine. Acta Medica Medianae 2010;49(4):16-18.

 

Ključne reči: vitamin D, osteoporoza, menopauza