| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Tatjana Milenković

Klinika za mentalno zdravlje,

Bul. dr Zorana Đinđića 48,

18000 Niš, Srbija

E-mail: tatjanamil@aol.com

 

Originalni rad
UDK: 616.89-008.441:364.65

  

UTICAJ SOCIJALNE PODRŠKE NA TEŽINU POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA

 

 

Tatjana Milenković, Maja Simonović, Ljiljana Samardžić, Gordana Nikolić, Grozdanko Grbeša

 i Miodrag Stanković

 

 

 Klinika za mentalno zdravlje, Klinički centar Niš

 

 

Poslednja decenija 20. veka, sa poznatim dešavanjima na prostoru bivše SFRJ, imala je za posledicu povećan broj obolelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). U našem istraživanju pokušali smo da utvrdimo da li opažena socijalna podrška može da spreči obolevanje ili da umanji intenzitet tegoba kod obolelih. Postojanje veze između opažene socijalne podrške i posttraumatskog stresnog poremećaja nameće zaključak da bi terapijska intervencija u smislu davanja podrške sprečila njegovu pojavu, odnosno, smanjila njegovo trajanje i jačinu. Acta Medica Medianae 2010;49(4):31-35.

 

Ključne reči: posttraumatski stresni poremećaj, socijalna podrška, uticaj