| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |  
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 49, No 4, Decembar, 2010

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Zoran Bojanić Institut za farmakologiju

Medicinskog fakulteta u Nišu

Bulevar dr Zorana Đinđića 81

18000 Niš

E-mail: bojaniczoran@gmail.com

 

 

Originalan rad
UDK: 616.5-002.52:615.356

 

 

Efekat lečenja metilprednizolonom i vitaminom C na koncentraciju malondialdehida kod bolesnika sa sistemskim lupus eritematodesom

Zoran Bojanić1, Jelena Vujović2, Vladmila Bojanić3, Dragana Stokanović1, Novica Bojanić4, Dijana Mušović3 i Nataša Đinđić4

 

 

                        Institut za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Nišu1

                        Institut za reumatologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu2

                        Institut za patofiziologiju Medicinskog fakulteta u Nišu3

                        Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu4

 

            Naši rezultati ukazuju da oksidativni produkti lipidne peroksidacije imaju značajnu ulogu u nastanku i hroničnom toku sistemskog lupus eritematodesa. Ćelijsko oštećenje izazvano kiseoničnim radikalima nastalim zbog intenzivne lipidne peroksidacije i smanjene antioksidantne zaštite može biti zaustavljeno kortikosteroidnim lekom. Terapija kortikosteroidom je jedna od mogućnosti za bolesnike koji imaju zapaljensku autoimunu bolest. Na taj način se omogućava velikom broju bolesnika da izbegnu nastanak najtežih štetnih efekata tih autoimunih bolesti (bubrežna insuficijencija, ankiloza, prevremena ateroskleroza). Primena vitamina C ne pojačava efekat smanjenja koncentracije MDA kod bolesnika sa SLE koji se leče metilprednizolonom. Acta Medica Medianae 2010;49(4):10-15.

 

Ključne reči: malondialdehid, oksidativni stres, metilprednizolon, vitamin C, lupus eritematodes