| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragan Lončar

ul. Vojislava Kalanovića 1A/3

34000 Kragujevac

E-mail: drloncar@sezampro.rs

 

 

Originalan rad
UDK:618.33-073.43:576.316

doi:10.5633/amm.2011.0102s

 

 

 

PredikAtivna vrednost fetalne nuhalne translucence u skriningu  hromozomskih aberacija

 

 

 Dragan Lončar1, Miroslav Stojadinović2 i Slavica Lončar3

 

 

                       Klinički centar Kragujevac, Klinika za ginekologiju i akušerstvo1

                       Klinički centar Kragujevac, Klinika za urologiju2

                       Dom zdravlja, Kragujevac3

 

 

 

U traganju za specifičnim ranim ultrazvučnim znacima koji bi mogli ukazivati na povećani rizik od naslednih ili stečenih poremećaja fetusa, naučna istraživanja potvrđuju izuzetnu vrednost ultrazvučnog nalaza nuhalne translucence (NT).

Cilj rada bio je da se utvrdi prediktivna vrednost promera fetalne NT u otkrivanju hromozomopatija.

U ispitivanje je uključeno 317 trudnica sa monofetalnim trudnoćama gestacijske starosti 11-14 nedelja. Kontrolnu grupu činile su trudnice kod kojih je nakon amniocenteze konstatovan uredan rezultat kariotipa ploda. Nismo određivali granicu fiziološkog, odnosno patološkog nalaza vrednosti NT, već smo koristili promere NT koje smo dobili kod trudnica sa patološkim rezultatom amniocenteze kao potencijalno patološke vrednosti.

Srednja vrednost NT u kontrolnoj grupi iznosila je 1.920.39mm, a u grupi sa patološkim nalazom kariotipa ploda iznosila je 2.490.37mm, što je statistički značajna razlika (p<0.05). Srednja vrednost rastojanja teme trtica u kontrolnoj grupi bila je 64.838.23mm, a u grupi sa patološkim kariotipom 60.128.48mm, gestacijska starost u kontrolnoj gupi bila je 87.407.10 dana, a u patološkoj 85.693.98 dana, što govori o homogenosti ispitivanog uzorka (p>0.05). Verovatnoća da će bolesnik sa negativnim nalazom NT biti zdrav je 0.97. Senzitivnost NT kao markera za hromozomopatije iznosila je 0.66. Stopa lažno pozitivnih nalaza je 0.027. Specifičnost NT  kao markera za hromozomopatije je 0.97. Verovatnoća da će bolesnik sa pozitivnim nalazom NT stvarno biti bolestan je 0.66.

Uredan nalaz NT može se smatrati pouzdanim ultrasonografskim markerom u proceni odsustva hromozomopatija. Patološki nalaz, s obzirom na nisku pozitivnu prediktivnu vrednost NT mora biti dopunjen i drugim prenatalnim testovima pre nego što trudnici damo savet o invazivnoj prenatalnoj dijagnostici. Acta Medica Medianae 2011;50(1):11-16.

 

Ključne reči: nuhalna translucenca, ultrasonografija, hromozomopatije, prediktivna statistika