| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragan Mladenović

Klinika za stomatologiju

Bulevar dr Zorana Đinđića 52

18000 Niš

E-mail: draganmladenovic@medfak.ni.ac.rs

Prikaz bolesnika
UDK: 616.314-089.28:616.315

DOI: 10.5633/amm.2011.0111s 

 

 

 

 

Izraženost nepčane egzostoze i specifičnosti izrade

totalne proteze

 

 

Dragan Mladenović1,2, Dragutin Stanković1, Sanja Mladenović1, Nataša Đinđić1 i Lidija Mladenović2

 

 

 

                         Medicinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu, Srbija

                         Klinika za stomatologiju, Klinički centar Niš, Srbija

 

 

            Torus palatinus (TP) predstavlja benignu, spororastuću koštanu izbočinu, različitog oblika i veličine, najčešće lokalizovanu duž suture mediane u prednjoj ili zadnjoj trećini tvrdog nepca. Velika diskrepanca u rezilijenciji sluzokože koja ga oblaže i okolne sluzokože (rezilijentne zone po Šrederu), a posebno kod slučajeva sa njegovom naglašenom veličinom, može stvoriti problem kod izrade totalne proteze, a naročito kod njenog nošenja (klackanje proteze, prelom proteze po sredini nepca, oštećenje sluzokože u predelu TP i dr.).

U ovom radu prikazan je u celini plan sprovedene protetske terapije bolesnice, stare 62 godine, koja se javila na kliniku zbog potpune bezubosti gornje vilice i prusustva veoma izraženog TP. Nakon obavljenog kliničkog pregleda i neophodnih konsultacija sa oralnim hirurgom, metodom selektivne dekompresije TP, kod uzimanja funkcionalnog otiska, urađena je gornja totalna proteza sa komoricom u pomenutom predelu. Tako su izbegnute moguće, napred navedene komplikacije, a bolesnica se nakon jedne uobičajene reokludacije i dve kontrole u potpunosti adaptirala na protezu. Acta Medica Medianae 2011;50(1):54-59.

 

Ključne reči: TP, funkcionalni otisak, gornja totalna proteza