| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

 Jelena Jović

Zdravstveni centar, Užice

Dom Zdravlja Užice, Srbija

E-mail: jovic.jelena@gmail.com

Pregledni rad
UDK: 616.314-089.28:616.315

DOI: 10.5633/amm.2011.0112s

 

 

 

 

Uticaj dopaminergičkog sistema na zavisnost od Interneta

 

 

 

Jelena Jović i Nataša Đinđić

 

 

                         Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet Niš, Srbija1

                         Klinika za stomatologiju, Klinički centar Niš, Srbija2

 

 

            Zavisnost od Interneta je klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti. Smatra se ozbiljnim javnim zdravstvenim problemom. Osnovna ideja ovog rada je da na osnovu do sada u svetu sprovedenih istraživanja ukaže na neurobiološku osnovu zavisnosti od interneta, pre svega njenu povezanost sa dopaminergičkim sistemom. Dopamin poseduje sve fiziološke funkcije neurotransmitera i pripada kateholaminima. Dopaminergički receptori, kojih ima pet (D1, D2, D3, D4, i D5), pripadaju superfamiliji receptora vezanih za G-protein. Preko ovih receptora dopamin ostvaruje svoje uloge: u regulaciji voljnog kretanja, regulaciji centra za zadovoljstvo, hormonalnoj regulaciji, regulaciji hipertenzije (11).

Da bi korisnik Interneta bio okarakterisan i prepoznat kao zavisnik, mora da zadovolji kriterijume predložene od strane Američkog udruženja psihijatara (APA).

Fenomenološki, neurobiološki i farmakološki podaci ukazuju na sličnosti u patopsihologiji zavisnosti od supstanci i patološkog kockanja, a time indirektno i na sličnosti sa samom zavisnošću od Interneta.

U odgovoru na nadražaje od strane igre, zavisnici su pokazali veću moždanu aktivnost u potiljačnom režnju, levom  dorzolateralnom prefrontalnom korteksu i levom parahipokampalnom girusu nego kod kontrolne grupe. Nakon 6 nedelja terapije bupropionom, žudnja za igranjem internet i video igara, ukupno vreme igranja i indukovana aktivnost mozga u dorzolateralnom prefrontalnom korteksu su smanjeni kod zavisnika. Acta Medica Medianae 2011;50(1):60-66.

 

Ključne reči: internet, zavisnost, dopaminergički sistem