| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Ljiljana Lazić

Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku

Klinički centar Niš

Bul. Zorana Đinđića 48, 18 000 Niš

E-mail: draganzlatanovic1@gmail.com

 

Originalan rad
UDK: 616.8-009.1-053.31-07

DOI: 10.5633/amm.2011.0104s

 

 

 

Habilitacioni tretman hipertonije novoroĐenčeta i odojčeta

 

 

Ljiljana Lazić, Marija Spalević, Dragan Zlatanović, Anita Stanković i Olga Marinković

 

                        Klinika za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i protetiku, Klinički centar Niš, Srbija

 

  Kvalitet mišićnog tonusa novorođenčeta i odojčeta važan je parametar za procenu neurološkog sazrevanja, odnosno za otkrivanje neuroloških abnormalnosti. Izmene mišićnog tonusa često se sreću kod tzv. “rizične dece” i mogu biti znak primarnog poremećaja centralnog nervnog sistema (CNS) u smislu ranog oštećenja mozga. Izmena tonusa u smislu hipo- ili hipertonije u prvim mesecima života smatra se simptomatskim rizikom za smetnje u motoričkom razvoju i zahteva uključivanje u habilitacioni tretman, mada je normalizacija često moguća i spontano, bez terapije.

Cilj rada bio je ispitati efekte habilitacionog tretmana na smanjenje hipertonusa kod novorođenčadi i odojčadi.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 42 dece oba pola, uzrasta od 0 do 12 meseci koja su habilitovana zbog ispoljenog simptomatskog rizika za smetnje u motoričkom razvoju i kod koje je mišićni tonus bio povišen. Tonus je meren pomoću “francuskih uglova” (znak kravate, manevar peta-uvo, poplitealni ugao, abdukcija nogu i dorzifleksija stopala), i to na početku i na kraju tretmana.

Rezultati su pokazali da je kod 32 dece došlo do potpune normalizacije povišenog tonusa do kraja 6. meseca života, kod 7 dece tonus je bio normalizovan do kraja 10. meseca, dok je kod troje dece i dalje perzistirala hipertonija, ali manjeg stepena u odnosu na početno stanje.

U zaključku se ističe da se najbolji efekti habilitacionog tretmana u cilju smanjenja povišenog tonusa mogu očekivati u prva tri meseca života deteta, dakle primenom vrlo rane habilitacije. Ukoliko se zakasni sa početkom tretmana, šanse za normalizaciju su mnogo manje i potrebno je uložiti mnogo više napora kako bi se povišeni mišićni tonus normalizovao. Acta Medica Medianae 2011;50(1):22-25.

 

Ključne reči: hipertonija, novorođenče, odojče, tretman