| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Predrag Grubor

Ul. Aleja Svetog Save 20/24

Banja Luka, Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

E-mail: predraggrubor@gmail.com

Originalan rad
UDK: 616.728.2-007-073.43-053.3

DOI: 10.5633/amm.2011.0105s

 

 

 

 

POUZDANOST I VALIDNOST KLINIČKOG I ULTRAZVUČNOG PREGLEDA RAZVOJNOG POREMEĆAJA KUKA

 

 

Predrag Grubor1, Rade Tanjga2 i Milan Grubor2

 

 

                        Traumatološka klinika Banja Luka, Republika Srpska1

                        Medicinski fakultet Banja Luka, Republika Srpska2

 

 

            Razvojni poremećaj kuka (RPK) najčešća je urođena deformacija lokomotornog sistema, čiji je uspijeh liječenja usko povezan s ranom dijagnozom.

Cilj rada bio je da se ispita incidencija razvojnog poremećaja kuka (RPK) i analizira validnost kliničkog pregleda koji se koristi za rano otkrivanje RPK u neonatalnom periodu u odnosu na ultravučni pregled.

Ispitanike čine 400 novorođene djece rođene u banjalučkom regionu. Prilikom redovnog prvog ultrazvučnog i kliničkog pregleda kukova novorođenčadi otvarao se anketni listić u koji su unošeni anamnestički i klinički podaci: asimetrija glutealnih, ingvinalnih i femoralnih brazda (Badeov znak), rezultat abdukcionog testa posebno za svaki kuk, Ortolanijev luksacioni i Palmenov repozicioni znak, potom sonografija  kukova. Korišćen je ultrazučni aparat marke “Toshiba” sa linearnom sondom od 7,5 MHz. Primjenjivana je metoda po prof. Reinhard-u Graf-u.

Od ukupnog broja djece koja  imaju pozitivan sonografski nalaz RPK, njih 63,16% ima  jedan od kliničkih znakova RPK. Sposobnost kliničkog nalaza da identifikuje one bolesnike koji nemaju RPK i imaju negativan sonografski nalaz, iznosi 79,8%. Od ukupnog broja ispitane djece koja imaju pozitivan klinički nalaz, samo 15,58% ima i sonografski pozitivan  nalaz  RPK.

Ovo istraživanje pokazalo je da je klinički pregled kukova niske senzitivnosti, specifičnosti i pouzdanosti i da se ne mogu otkriti svi oblici RPK. Klinički pregled mora i dalje ostati sastavni dio pregleda svakog dojenčeta, ali  komplementarni dijagnostički postupak obavlja se ultrazvučnim pregledom. Ultrazvučni pregled RPK otvorio je nove mogućnosti i popunio prazninu koja je bila prisutna u nedostacima kliničkih testova, a ujedno smanjio broj rendgenskih pregleda kukova.

Ovo istraživanje je potvrdilo da klinički pregled kukova ne zadovoljava kriterijume za skrining. On i dalje mora ostati sastavni dio pregleda dojenčeta, jer između ostalog, pruža informaciju koja ortopedu omogućava najpovoljniji izbor terapeutskih postupaka u liječenju RPK. Acta Medica Medianae 2011;50(1):26-31.

 

Ključne reči: razvojni poremećaj kuka, klinički pregled, ultrazvučni pregled