| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Kovačević Predrag

Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Klinički centar

Bulevar Zorana Đinđića 48, Niš, Serbia

E-mail: tpkovacevic@eunet.rs

Prikaz bolesnika
UDK: 617.72-006.8-089.844

DOI: 10.5633/amm.2011.0109s

 

 

 

 

UZNAPREDOVALI MELANOM SUDOVNJAČE SA METASTAZOM U SUBDURALNOM PROSTORU KOJA LIČI NA MENINGEOM - PRIKAZ BOLESNIKA

 

 

Predrag Kovačević1, Radisav Mitić2 i Tatjana Kovačević1

 

 

                  Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija1

                        Neurohirurška klinika, Klinički centar Niš, Srbija2

 

 

            Melanom uveje je redak maligni tumor. Ovaj tumor ima jako agresivan klinički tok, a ekstraokularno širenje je u trenutku postavljanja dijagnoze prisutno kod većine bolesnika.

Bolesnik starosti 69 godina primljen je u bolnicu zbog jakog bola u levom oku. Postavljena je dijagnoza melanoma uveje. Tumor je bio crne boje i prominirao iz leve očne jabučice. Verifikovane su multiple metastaze na koži poglavine. CT pregledom je dijagnostikovan intrakranijalni tumor koji je po CT karakteristikama ukazivao na meningeom. Nisu nađene limfogene metastaze kao ni druge hematogene metastaze. Nakon biopsije tumora oka i ekscizione biopsije jedne kožne promene na poglavini potvrđena je dijagnoza melanoma uvee. Urađena je simultana operacija, egzenteracija leve orbite i esktirpacija intrakranijalnog tumora. Rekonstrukcija defekta orbite urađena je pomoću poglavinsko-kožnog režnja koji je podignut iz režnja podignutog u toku kraniotomije. Postoperativni tok bio je bez komplikacija i bolesnik nije imao jake bolove. Bolesnik je odbio terapiju interferonom. Smrtni ishod je nastupio posle 4 meseca zbog metastaza u jetri.

Melanom uvee je visoko agresivan tumor a izolovana subduralna metastaza je veoma retka. Rekonstrukcija defekta posle egzenteracije transpozicionim režnjem poglavine je jednostavna i sigurna tehnika kod ovih bolesnika. Acta Medica Medianae 2011;50(1):47-50.

 

Ključne reči: melanom sudovnjače, oćna duplja, egzenteracija, rekonstrukcija