| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Rade R. Babić

Centar za radiologiju

Klinički centar Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 48

18000 Niš

Е-mail: gordanasb@nadlanu.com

Stručni rad
UDK: 616.6-073.75:615.246

DOI: 10.5633/amm.2011.0107s

 

 

 

 

INTRAVENSKA UROGRAFIJA POSLE PRIPREME BOLESNIKA SIMETHICON-OM (ESPUMISAN)

 

 

Rade R. Babić1, Bratislav Bašić2, Kristina Govedarović2, Boris Đinđić3, Gordana Stanković Babić4 i Svetlana Marković Perić5

 

                       Centar za radiologiju, Klinički centar Niš1

                       Menarini Berlin-Chrmie Beograd2

                       Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu3

                       UNO oftalmologija Medicinskog fakulteta u Nišu4

                       Montemedica Herceg Novi5

 

 

 Espumisan (Simethicon) je jedan od gotovih preparata za peroralnu primenu koji eliminiše gasove iz gastrointestinalnog trakta. Lek je u formi mekanih želatinoznih kapsula. Svaka kapsula sadrži 40 mg simetikona. Espumisan deluje tako što razgrađuje mehuriće gasa u himusu, koji zatim biva apsorbovan preko zida intestinalnog trakta ili eliminisan enterokinezijom.

Cilj rada bio je da se prikaže efikasnost pripreme bolesnika za intravensku urografiju korišćenjem Espumisana, u pogledu kvaliteta načinjenih intravenskih urografija i bezbednosti primene Espumisana.

U radu su analizirani kvalitet, kontrastnost i vizuelizacija intravenskih urografija (IVU) na seriji od 700 bolesnika, koje su urađene u Centru za radiologiju Kliničkog centra u Nišu, tokom perioda januar-decembar 2009. godine. Priprema bolesnika za IVU sprovedena je Espumisan-om po sledećem protokolu: bolesnik dan pre pregleda peroralno uzima 3 puta po 2 kapsule, a na dan pregleda, ujutru, peroralno 1 kapsulu. Rendgenološki pregled je rađen na rendgen aparatu sa TV lancem Schimadzu. Rendgenska slika je digitalno obrađivana na Agfa CR-30 digitalnom procesoru. Bezbednost primene Espumisana analizirana je registrovanjem neželjenih efekata pre izvođenja i nakon izvođenja IVU.

Analizom dobijenih IVU pokazano je da Espumisan pokazuje značajne rezultate u dobijenom kvalitetu, kontrastnosti i vizuelizaciji. Analiza bezbedonosnog profila Espumisana pokazala je da ni jedan od 700 bolesnika nije imao neželjene reakcije na njegovu primenu, kako u periodu pre tako i neposredno nakon izvođenja IVU. Rezultati rada prikazani su ilustrativno, slikama urograma.

Espumisan pruža brzu, pouzdanu, efikasnu i jednostavnu pripremu bolesnika za intravensku urografiju, brz, lagan i efikasan endografski pregled (IVU), dok su dobijeni urogrami zadovoljavajućeg kvaliteta, kontrastnosti i adekvatne vizualizacije urosistema. Neželjenih reakcija na Espumisan nije bilo. Acta Medica Medianae 2011;50(1):38-43.

 

Ključne reči: espumisan, simethicon, radiologija, intravenska urografija, priprema