| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 1, March, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Zoran Janjić

Klinika za ginekologiju i akušerstvo

Klinički centar Niš

Bul. dr Zorana Đinđića 48, 18000 Niš

E-mail: zoranjjanjic@yahoo.com

 

 

 

Originalan rad
UDK:618.15-002-07:618.146-006

doi:10.5633/amm.2011.0101s

 

 

UČESTALOST CERVIKALNIH INTRAEPITELIALNIH NEOPLAZIJA I KARCINOMA KOD ŽENA SA BAKTERIJSKOM VAGINOZOM I BEZ BAKTERIJSKE VAGINOZE

 

Zoran Janjić1, Zoran Pop Trajković1, Miroslav Folić2, Jasmina Popović1, Aleksandra Petrić1 i

Predrag Vukomanović1

 

 

                      Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Niš, Srbija1

                      Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Srbija2

 

 

 Bakterijska vaginoza je jedan od najčešćih poremećaja vaginalnog ekosistema kod žena u reproduktivnoj fazi života. Prvi koncept patogeneze bakterijske vaginoze ukazuje da iz nepoznatog inicijalnog uticaja na ekosistem vagine dolazi do smanjenja koncentracije laktobacila, što za posledicu ima povišenje pH vaginalnog sekreta i razmnožavanje Gardnerele vaginalis i ostalih anaeroba.

Cilj ovog istraživanja bio je da uporedi učestalost pojave cervikalne neoplazije kod žena sa i bez bakterijske vaginoze.

Istraživanjem je obuhvaćeno 158 ispitanica, starosti od 18. do 51. godine, bolesnica Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Nišu. Klinička obrada ispitanica je podrazumevala citološko, kolposkopsko i patohistološko ispitivanje. Bakterijska vaginoza je, osim detekcije “clue cell” na nativnom preparatu, dijagnostikovana primenom ostalih Amselovih kriterijuma: prisustvo karakterističnog vaginalnog sekreta, pozitivnog amino testa, vrednosti pH vaginalnog sekreta iznad 4,5.

Rezultati istraživanja su pokazali da je 23,42% ispitanica imalo bakterijsku vaginozu. Najveći procenat ispitanica sa bakterijskom vaginozom (24,32%) bio je u starosnoj grupi od 20 do 34 godine. U ispitivanoj populaciji je 7,59% ispitanica imalo pozitivan patohistološki nalaz. Broj urednih patohistoloških nalaza bio je statistički značajno manji kod ispitanica sa bakterijskom vaginozom (75,68%) u odnosu na ispitanice bez bakterijske vaginoze (97,52%), (c2=16,28, p<0,001). Acta Medica Medianae 2011; 50(1):5-10.

 

Ključne reči: bakterijska vaginoza, cervikalna neoplazija, polno prenosive bolesti, učestalost