| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Vitošević Biljana

Dositeja Obradovića bb

38218 Leposavić, Srbija

E-mail:

biljana.vitosevic@pr.ac.rs

Pregledni rad                                                                                        

UDC: 612.74                                    

doi:10.5633/amm.2011.0211

  

ULOGA PPAR-δ U DETERMINACIJI MIŠIĆNIH VLAKANA U ODGOVORU NA VEŽBANJE

 Biljana Vitošević, Goran Ranković i Tatjana Popović-Ilić1

 

Odeljenje za medicinske predmete, Fakultet za sport i fizičko obrazovanje, Leposavić, Univerzitet u Prištini, Srbija1

Institut za fiziologiju, Medicinski fakultet Niš, Univerzitet u Nišu, Srbija2

 

 

Naporno vežbanje može indukovati promenu tipa mišićnog vlakna od tipa II glikolitičkog ka tipu I oksidativnom mišićnom vlaknu. Tačan molekularni mehanizam još uvek nije jasan, ali nuklearni receptor PPAR-* (peroxisome proliferator-activated receptor delta) i koaktivator PGC-1-a (peroxisome proliferator-activated receptor-gama co-activator-1a) ključni su faktori koji su odgovorni za povećanu mitohondrijalnu biogenezu i povećanje oksidativnog kapaciteta mišićnog vlakna, određujući na taj način fenotip mišića. Rad istražuje moguće mehanizme regulacije i uloge PPAR-delta u skeletnim mišićima i determinaciji tipa mišićnog vlakna u cilju pronalaženja rešenja za kompleksne  fiziološke sposobnosti kao što su zamor i izdržljivost.. Acta Medica Medianae 2011;50(2):57-62.

 

Ključne reči: nuklearni receptor, tip mišićnog vlakna, vežbanje