| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Dragan Mladenović

Faculty of Medicine, University in Niš

81 Dr Zoran Đinđić Blvd 18000 Niš

E-mail: dragan.mladenovic@medfak.ni.ac.rs

Stručni rad                                         

UDC: 004.932:616.31

doi:10.5633/amm.2011.0208

  

 

KONVERTOVANJE SLAJDOVA I NEGATIV FILMA U DIGITALNE SLIKE

 Dragan Mladenović1,2, Dragutin Stanković1, Zoran Bojanić1, Sanja Mladenović1, Lidija Mladenović2

and Jasmina Stanković3

Medicinski fakultet Univerzitet u Nišu, Srbija1

Stomatološka klinika, Klinički centar Niš, Srbija 2

Dom zdravlja  Niš, Srbija3   

 

 

Većina profesionalnih fotografa verovatno želi da usmeri delokrug svoga rada ka digitalnoj tehnici snimanja. Isto tako, ima profesionalaca u tom domenu koji koriste fotografski film, makar privremeno, i sasvim je izvesno, ima onih ljudi koji poseduju veliki broj konvencionalnih slajdova sa bogatom sadržinom.

I pored toga, za pojedine profesionalce još uvek ima opravdanih razloga za oklevanje kada je u pitanju primena profesionalne digitalne fotografije.

Cilj rada bio je da informiše stručnu javnost o brojnim prednostima digitalne fotografije nad konvencionalnim-analognim snimcima, a posebno o metodama konvertovanja slajdova i negativ filma u digitalne slike.

Digitalna dentalna fotografija ima mnogobrojne prednosti nad analognom i s pravom predstavlja sinonim savremene stomatologije. Ona, pored navedenog, ne eliminiše u potpunosti negativ i pozitiv film, već omogućava njihovo konvertovanje u digitalni zapis kao bezbedniji, praktičniji i ekonomski opravdaniji oblik arhiviranja. Acta Medica Medianae 2011;50(2):43-48.

 

Ključne reči: digitalna dentalna fotografija, pozitiv film, negativ film, skeneri