| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, Jun, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Gordana Petrović-Oggiano

Institute for medical research

Department of Nutrition and

Metabolism Tadeuša Košćuška 1

PO BOX 102 11000 Belgrade,

Serbia

E-mail: g5petrovic@yahoo.com

Originalni rad

UDC: 616.831-005.1-02

doi:10.5633/amm.2011.0201      

 

 

ISHRANA BAZIRANA NA RAZLIČITIM VRSTAMA MASTI KAO FAKTOR RIZIKA ZA CEREBROVASKULARNI INSULT

 

Gordana Petrović-Oggiano1, Vlasta Damjanov2, Vesna Vučić1, Mirjana Gurinović1, Tamara Popović1, Jasmina Debeljak Martačić1 , Marina Nikolić1, Nemanja Avramović1 i Marija Glibetić1

 

                       Institute for Medical Research, Belgrade, Serbia1

                       School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia2

 

Cerebrovaskularne bolesti (CVI) su  vodeći uzrok mortaliteta i morbiditeta u svetu i signifikantno utiču na kvalitet života. Cilj rada bio je da se utvrde različiti faktori rizika i njihov uticaj na pojavu hiperlipidemija u okviru dve etničke grupe bolesnika  hospitalizovanih od CVI, u periodu od 2 godine. Ispitano je  230 bolesnika, 35-65 godina starosti, sa ishemičnim CVI, koji su lečeni u Kliničko-boliničkom centru Priština. Bolesnici su selektovani u dve grupe: grupa A (n=130) - muslimanske i grupa S (n=100) - pravoslavne veroispovesti. Ispitivani su njihovi antropometrijski parametri i lipidni status, kao i navike u ishrani pomoću odgovarajućeg upitnika (FFQ). Uprkos različitim životnim stilovima u obe grupe, proučavani faktori rizika pokazali su signifikatan uticaj na pojavu hiperlipidemija. Bolesnici iz grupe S, čija je dijeta bila pretežno bazirana na masnoćama životinjskog porekla, imala je značajno veći rizik u poređenju sa grupom čija je dijeta bila bazirana na biljnim uljima, grupa A. Pušačke navike i fizička neaktivnost bile su znatno prisutne u obe grupe ispitanika. Naši rezultati sugerišu potrebu za ciljanom ishranom i promenom ponašanja i navika u ishrani u razvoju preventivnih strategija za redukciju cerebrovaskularnih faktora rizika. Acta Medica Medianae 2011;50(2):5-11.

 

Ključne reči: faktori rizika, dijeta, hiperlipidemija, cerebrovaskularni insult