| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, Jun, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Jadranka Odović

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450

11221 Beograd, Srbija

E-mail: jodovic@pharmacy.bg.ac.rs

Originalni rad

UDC: 615.03:616.381-78

doi:10.5633/amm.2011.0202      

 

ELIMINACIJA INHIBITORA ANGIOTENZIN KONVERTUJUĆEG ENZIMA

PUTEM PERITONEUMSKOG DIJALIZATA

 

Jadranka Odović1 i Jasna Trbojević-Stanković2

 

 

                        Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd, Srbija1

                        Odeljenje hemodijalize, Klinika za urologiju, KBC "Dr Dragiša Mišović", Heroja Milana Tepića 1, 11000 Beograd, Srbija2

 

 

   Inhibitori angiotenzin–konvertujućeg enzima (ACE inhibitori) najčešće su propisivani antihipertenzivni lekovi. Iako pripadaju istoj grupi lekova i pokazuju sličnu kliničku efikasnost, pojedini ACE inhibitori imaju različite farmakološke osobine, što može biti posledica njihovih različitih hemijskih karakteristika. Jedna od najznačajnijih osobina biološki aktivnih supstanci je njihova lipofilnost. Ona utiče na njihovu apsorpciju, raspodelu u tkiva, aktivnost, eliminaciju.  U ovom radu proučavana je eliminacija ACE inhibitora fosinoprila i cilazaprila dijalizatom kod bolesnika na peritoneumskoj dijalizi i uticaj lipofilnosti na ovaj put njihove eliminacije. Acta Medica Medianae 2011;50(2):12-17.

 

Ključne reči: Inhibitori angiotenzin–konvertujućeg enzima (ACE inhibitori), peritoneumska dijaliza, eliminacija, lipofilnost