| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Jelena Stefanović

Faculty of Medicine Niš

Bulevar dr Zorana Đinđića 81 18000 Niš, Serbia

E-mail: jstefa9@yahoo.com

Originalni rad                                             

UDC: 616-073.7:616.831-006

doi:10.5633/amm.2011.0204

 

  

PREZENTACIJA INTRAKRANIJALNIH MENINGEOMA NA MAGNETNOJ REZONANCI

 

Jelena Stefanović1, Dragan Stojanov2, Petar Bošnjaković2, Slađana Petrović2, Daniela Benedeto-Stojanov3 i  Nebojša Ignjatović4

 

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija1

Institut za radiologiju, Klinički centar Niš, Srbija2

Klinika za gastroenterologiju, Klinički centar Niš, Srbija3

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Srbija4

 

Magnetna rezonanca (MR) postaje najvažniji imaging metod za dijagnostikovanje intrakranijalnih tumora.

Cilj ove studije bio je da prikaže MR karakteristike meningeoma.

Studija je obuhvatila 30 bolesnika (20 žena i 10 muškaraca) sa histološki dokazanim intrakranijalnim meningeomima, prosečne starosti 5315 godina). Svi MR pregledi urađeni su na MR aparatu Siemens Avanto jačine 1.5T. Svim bolesnicima urađen je T1, T2-weighted imaging (T1WI, T2WI), FLAIR i postkontrastna T1WI sekvenca.

Od histoloških tipova registrovani su meningeoma meningotelijale (50%), meningeoma fibroplastikum (33%) i meningeoma cistikum (17%). Većina tumora na T1WI sekvenci pokazuje izointenzni (80%) i hipointenzni signal (20%) (p<0.01). Na T2WI i FLAIR sekvenci većina tumora pokazuje izointenzni (80%) i hiperintenzni signal (20%) (p<0.01). Nakon kontrastne aplikacije, na postkontrastnoj T1WI sekvenci 90% tumora pokazuje intenzivno, a 10% tumora umereno prebojavanje (p<0.01). Anatomska analiza pokazuje da su supratentorijalne lezije prisutne u 83,34%, a infratentorijalne u 16,66%, što je takođe statistički značajna razlika (p<0.01).

MR karakteristike različitih histoloških tipova intrakranijalnih meningeoma su različite. Intrakranijalni meningeomi su obično izointenzni i hipointenzni na T1WI, T2WI i FLAIR, sa intenzivnim prebojavanjem nakon kontrastne aplikacije. Najčešće su supra-tentorijalne lokalizacije i u preko polovine slučaja to je meningeoma meningotelijale. Acta Medica Medianae 2011;50(2):24-28.

 

Ključne reči: MR imaging, meningeomi