| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, Jun, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

 Ljiljana Lazić

Department of Physical Medicine

 Rehabilitation and Prosthetics

Clinical Centre Niš

Blvd. Zoran Đinđić 48, 18 000 Niš

E-mail: draganzlatanovic1@gmail.com

Pregledni rad

UDC: 616.831-009.11-085.371-053.2

doi:10.5633/amm.2011.0212

                                                                                

Primena botulinskog toksina tip A u tretmanu spasticiteta kod dece sa cerebralnom paralizom

 

Ljiljana Lazić, Hristina Čolović, Olga Marinković, Marija Spalević, Anita Stanković i  Dragan Zlatanović

 Department of Physical Medicine Rehabilitation and Prosthetics Clinical Centre Niš

 

            Cerebralna paraliza se javlja sa incidencom od oko 1-2 na 1000 živorođenih. Uprkos napretku neonatalne medicine, izgleda da incidenca neće opasti u bližoj budućnosti. Najvažnija karakteristika cerebralne paralize jeste abnormalnost pokreta: spasticitet, horea, atetoza, distonija, ataksija ili njihove različite kombinacije. Oko 70% dece sa cerebralnom paralizom ima spasticitet. Spasticitet je tip mišićne hipertonije koji se karakteriše brzim porastom otpora na pasivno istezanje mišića. U poslednjih 10 godina naglo je poraslo interesovanje za primenu toksina botulina u lečenju spasticiteta. Botulin toksin je najmoćniji neurotoksin koji se nalazi u prirodi. Produkuje ga anaerobna bakterija clostridium botulinum u 8 serotipova, od kojih se najčešće koristi tip A. Botulin toksin blokira neuromišićnu transmisiju i izaziva ireverzibilnu slabost tretiranog mišića. Funkcionalni oporavak je moguć nakon 2-4 meseca zbog prorastanja nervnih završetaka i formiranja novih sinaptičkih kontakata. Najčešća indikacija za primenu kod dece sa cerebralnom paralizom je spastični pes equinus. Primenom toksina botulina sprečava se ili ublažava pojava kontraktura i deformacija, a time se odlaže ili izbegava operativni zahvat. Neželjeni efekti su retki, prolazni i reverzibilni. Ipak, fizikalni tretman ostaje nezaobilazan i najvažniji vid terapije u tretmanu dece sa cerebralnom paralizom. Acta Medica Medianae 2011;50(2):63-67.

 

Ključne reči: cerebralna paraliza, spasticitet, botulin toksin, deca