| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 2, June, 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Kontakt:

Zoran Bojanić

Institut za farmakologiju, Medicinski fakultet,

18000 Niš, Serbia

E-mail: bojaniczoran@gmail.com

Pregledni rad                                                       

UDC: 615.015.2:615.214

doi:10.5633/amm.2011.0214

 

 

INTERAKCIJE LEKOVA SA DIAZEPAMOM

Zoran Bojanić1, Novica Bojanić1, Vladmila Bojanić2 and Marko Lazović3

 

Institut za farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija 1

Institut za patofiziologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija 2

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu, Srbija 3

 

Diazepam je derivat benzodiazepina sa anksiolitičkim, antikonvulzivnim, hipnotičkim, sedativnim, antitremorskim, amnezijskim i miorelaksantnim delovanjem na skeletne mišiće. Diazepam se metaboliše u jetri pomoću citohroma P (CIP) 450 enzimskog sistema.  Diazepam N-demetilišu CIP3A4 i CIP2C19 do aktivnog metabolita N-dezmetildiazepama, a pomoću CIP3A4 se hidroksiliše do aktivnog metabolita temazepama. I N-dezmetildiazepam i temazepam se dalje metabolišu u oksazepam. Istovremeni unos inhibitora ili induktora CIP izoenzima uključenih u biotransformaciju diazepama može da promeni plazmatske koncentracije tog leka, mada je malo verovatno da se taj efekat ispolji klinički relevantnim interakcijama.

Cilj ovog rada je da se revijski prikažu klinički relevantne farmakokinetske interakcije sa diazepamom.

Izvršena je pretraga originalnih istraživanja i članaka objavljenih na engleskom jeziku u periodu između januara 1971. i maja 2011. godine na MEDLINE i EMBASE bazama podataka. Za pretragu su korišćeni termini: interakcije lekova, diazepam, farmakokinetika, metabolizam leka i citohrom P450. Uključeni su samo članci objavljeni u stručnim časopisima sa recenzijom, a apstrakti sa kongresa nisu uzimani u obzir. Ručnom pretragom referentnih lista relevantnih tekstova tražene su dodatne publikacije.

Diazepam znatno apsorbuje mekana plastika od koje se pravi ambalaža, setovi za kontrolu volumena protoka leka i cevi setova za intravensku infuziju. Proizvođači preporučuju da se diazepam ne meša ni sa jednim drugim lekom u rastvoru ili špricu. Ipak, diazepam je kompatibilan sa cimetidinom i ranitidinom u špricu, a u Y sistemu za infuziju kompatibilan je sa cisatrakurijumom, dobutaminom, fentanilom, hidromorfonom, hinidin glukonatom, metadonom, morfinom, nafcilinom, remifentanilom i sufentanilom. Diazepam je kompatibilan sa 5% vodenim rastvorom dekstroze, injekcijama Ringerovog rastvora i injekcijama laktatnog Ringera, kao i 0,9% rastvorom natrijum hlorida. Emulgovani diazepam je kompatibilan sa Intralipidom i Nutralipidom.

Diazepam ima slab potencijal za farmakokinetske interakcije lekova. Iako se interakcije lekova sa diazepamom mogu predvideti u specifičnim okolnostima, primenu tog leka treba pažljivo razmotriti pri davanju sa: analgeticima, anksioliticima/sedativima, antikonvulzivima, antipsihoticima, barbituratima, fenotiazinima, hipnoticima, MAO inhibitorima, narkoticima, sedativnim antihistaminicima i drugim antidepresivima. Acta Medica Medianae 2011;50(2):76-82.

 

Ključne reči: diazepam, interakcije lekova, metabolizam lekova