| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Biljana Kocić

Univerzitet u Nišu

Medicinski fakultet

Bul. dr Zorana Đinđiča 81

18000 Niš, Serbia

E-mail: biljaizzz@yahoo.com

Pregledni rad                                                                 

UDK: 613.96:004.738.5

doi:10.5633/amm.2011.0412

   

Zdravstvene informacije posredovane internetom i adolescenti

 

Biljana Kocić1,2 i Branislav Petrović1,2

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Institut za zdravstvenu zaštitu, Niš, Srbija2

 

Internet je trenutno jedno od najdinamičnijih sredstava komunikacije koje se ubrzano razvija. Načelno, adolescenti su aktivni korisnici inerneta. Internet, takođe, predstavlja značajan izvor zdravstvenih informacija i atraktivan medijum za promociju zdravlja i obrazovanje među adolescentima. Prednosti zdravstvenih programa baziranih na internetu u odnosu na tradicionalna sredstva su brojna, posebno kada se imaju u vidu pitanja privatnosti, ekonomičnosti, broja korisnika, prikupljanja podataka i ažuriranja informacija. S obzirom na prethodna istraživanja i sadašnju dinamiku razvoja elektronskih komunikacija, van svake sumnje je da internet ima izvanredan potencijal i da se koristi kao sredstvo u zdravstvenom  obrazovanju i programima prevencije mnogih bolesti i poremećaja zdravlja među adolescentima. Ovo sredstvo posebno je pogodno za interventne programe, informacije i odgovore na mnoga osetljiva, privatna pitanja adolescenata. Imajući u vidu značaj interneta kao sredstva javnog zdravlja, neophodno je da se stalno unapređuje i poboljšava u svetlu novih saznanja. Acta Medica Medianae 2011;50(4):69-73.

 

Ključne reči: adolescenti, internet, zdravstvene informacije, zdravstvena edukacija, promocija zdravlja