| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Milica Nestorović

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš

Bul. Zorana Đinđića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: milica20@yahoo.com

 

Prikaz bolesnika                                                                  

UDK: 616.35-006.6-089

doi:10.5633/amm.2011.0408

 

MELANOM ANOREKTUMA SA MELANOZOM PERITONEUMA - PRIKAZ BOLESNIKA

 

Dragoslav Miljković, Vanja Pecić, Milica Nestorović, Dragan Mihajlović, Branko Branković, Milan Radojković, Ljiljana Jeremić, Sunčica Mihajlović i Dejan Petrović

 

 

Klinika za opštu hirurgiju, Klinički centar Niš, Niš, Srbija

 

 

Primarni maligni melanom anorektuma je redak. Čini svega 0.2-0.3% svih malignih melanoma. Prognoza je loša. Većina bolesnika umre u prve dve godine od postavljanja dijagnoze.

Prikazan je sedamdesetšestogodišnji muškac sa anorektalnim malignim melanomom. Rektalnim tušeom nađena je palpabilna masa na prednjem zidu rektuma. Nalaz biopsije ukazivao je na dve mogućnosti, prvu, maligni melanom i drugu, slabo diferentovani karcinom. Ultrazvukom abdomena i radiografijom grudnog koša nije utvrđeno postojanje udaljenih metastaza. Kompjuterizovana tomografija abdomena i karlice potvrdila je prisustvo hipodenzne mase uz uvećane limfne noduse pararektalno.

Bolesnik je operisan, urađena je abdomino-perinealna resekcija po Miles-u. Histopatološkim pregledom preparata potvrđeno je da se radi o malignom melanomu. Postoperativni tok je protekao uredno. Ipak, bolesnik umire godinu dana nakon postav-ljanja dijagnoze usled diseminacije primarnog procesa.

Hirurški tretman je stub lečenja malignog melanoma anorektalne regije. Nedostaje efikasna sistemska adjuvantna terapija. Dugo preživljavanje je retkost, većina bolesnika umire usled metastatskog procesa. Acta Medica Medianae 2011;50(4):45-48.

 

Ključne reči: maligni melanom, anorektum, abdominoperinealna resekcija