| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Marija Vukelić

Medicinski fakultet

Bul dr Zoran Đinđić 81

18000 Niš, Srbija

E-mail:marijavukelic@medfak.ni.ac.rs

 

Originalni rad                                                             

UDK: 616.314-089.8:615.46

doi:10.5633/amm.2011.0406s

 

INTERAKCIJA BIOMATERIJALA NA BAZI KALCIJUM HIDROKSIAPATITA /POLI-L-LAKTIDA I SIMULIRANE TELESNE TEČNOSTI

 

Marija Vukelić1, Žarko Mitić2, Miroslav Miljković3, Jelena Živković1, Nenad Ignjatović4, Dragan  Uskoković4, Perica Vasiljević5, Marija Petković1, Jelena Živanov-Čurlis1 i Stevo Najman1

 

Institut za biologiju i humanu genetiku, Medicinski fakultet, Niš, Srbija 1

Odsek za farmaciju, Medicinski fakultet, Niš, Srbija 2

Laboratorija za Elektronsku mikroskopiju, Medicinski fakultet, Niš, Srbija 3

Institut tehničkih nauka SANU, Beograd, Srbija 4

Odsek biologija i ekologija, Prirodno-matematički fakultet, Niš, Srbija 5

 

Svrha biomaterijala je da zamene deo ili funkciju dela tela na siguran, fiziološki i ekonomski prihvatljiv način. Rekonstrukcija koštanih defekata oduvek je predstavljala veliki problem ortopedije i maksilofacijalne hirurgije. Otkrićem hidroksiapatita (Hap) kao sastavnog i najzastupljenijeg dela kostiju sisara omogućen je razvoj fosfatnih keramika kao potencijalnog materijala za implantaciju. U ovom radu ispitivano je da li i na koji način biomaterijal kalcijum hidroksiapatit/poli-L-laktid (HAp/PLLA) interaguje sa jonskim sastavom ljudske plazme. Simulirana telesna tečnost (SBF) je veštački napravljena tečnost jonskog sastava i jonske koncentracije bliske ljudskoj plazmi. HAp/PLLA je inkubiran 1, 2, 3 i 5 nedelja u SBF-u. Površina tretiranog i netretiranog materijala ispitivana je skening elektronskom mikroskopijom (SEM) i EDS analizom (Energy dispersive X-ray spectroscopy), dok je SBF u kome je materijal inkubiran podvrgnut merenju električne provodljivosti i pH vrednosti. 

Dobijeni rezultati pokazuju da u SBF-u degradacija materijala HAp/PLLA kreće od površine materijala i da je uzrokovana rastvaranjem njegove polimerne komponente i precipitacije materijala sličnog hidroksiapatitu na njegovoj površini. Ovaj materijal pokazuje karakteristike koje ga svrstavaju u kandidate za primenu u ortopediji i maksilofacijalnoj hirurgiji. Acta Medica Medianae 2011;50(4):35-39.

               Ključne reči: biomaterijali, HAp/PLLA, SBF, SEM, EDS