| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Miroljub Đorđević

Specijalna bolnica za prevenciju, rehabilitaciju i lečenje nespecifičnih plućnih bolesti „Sokobanja” u Sokobanji, Sokobanja, Srbija

E-mail: miroljub_dj@yahoo.com

 

Originalni rad                                                             

UDK: 616.2-036.1-072.7:613.25

doi:10.5633/amm.2011.0402s

 

UTICAJ GOJAZNOSTI  NA SPIROMETRIJSKE PARAMETRE KOD BOLESNIKA SA HRONIČNOM OPSTRUKTIVNOM BOLEŠĆU PLUĆA

 Miroljub Đorđević

Specijalna bolnica za prevenciju, rehabilitaciju i lečenje nespecifičnih plućnih bolesti „Sokobanja” u Sokobanji, Sokobanja, Srbija 

 

 

Еmisija štetnih aero čestica (teška industrija, termo i nuklearne elektrane, prevozna sredstva koja sagorevaju fosilna goriva, profesionalno eksponiranje u fabrikama i rudnicima, konzumacija cigareta…),  u mnogome remeti funkciju respiratornog sistema. Gojaznost je udružena sa hroničnom inflamacijom niskog stepena i povećanim brojem aktiviranih makrofaga u masnom tkivu. Masno tkivo daje obilje inflamatornih medijatora, što sugeriše moguću povezanost gojaznosti sa imunološkim desavanjima u HOBP-u.

            Cilj rada bio je utvrditi da li gojaznost ima značajan uticaj na spirometrijske parametere kod bolesnika sa HOBP-om i da li smanjenje telesne težine na račun smanjenja adipoznog tkiva ima pozitivan efekat na poboljšanje spirometrijskih parametara kod bolesnika sa HOBP-om.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 190 ispitanika starosti od 35 do 65 godina oba pola,  podeljenih u četri grupe. Prvu grupu činilo je 40 ispitanika različitog stepena gojaznosti bez verifikovane HOBP i to (1a) sa prisutnom gojaznošću od I (ITM 30-35) do III (ITM >40) i (1b) sa prisutnom pred-gojaznošću (ITM 25-30). Drugu grupu (2) činilo je 50 ispitanika, koji imaju normalnu uhranjenost i verifikovanu HOBP različite dužine trajanja. Treća grupa (3) od 50 ispitanika imala je gojaznost I stepena (ITM od 30-35) i verifikovanu HOBP i četvrta grupa (4) od 50 ispitanika oba pola imala je gojaznost II stepena (ITM od 35-40) i verifikovanu HOBP.

            Vremanski interval u kome su trijažirani bolesnici za dato istraživanje iznosio je tri godine i odnosi se na period od 2007. do 2010. godine. Ispitanici su praćeni 180 dana, zajedno sa svim promenama vezanim za spirometrijske parametre i indeks telesne mase (ITM).

            Poređenjem srednjih vrednosti i standardnih devijacija za FEV1/FVC odnos između: grupa 4 (66,71 4,53), 2 (69,1 5,98) i 3 (70,69 5,81), nije uočena značajna statistička razlika. Upoređujući vrednosti spirometrijskih parametara između dve grupe bolesnika sa HOBP-om. Prve (1) u kojoj su bili ispitanici koji su uperiodu od 180 dana imali gubitak telesne mase veći od 10% i druge (2) u kojoj su bili ispitanici bez značajnog gubitka u telesnoj masi. Ustanovljeno je da su ispitanici iz prve grupe imali statistički značajno povećanje vrednosti svih posmatranih spirometrijskih parametara u odnosu na drugu grupu: FVC: 4.33(1) 0.99(2); p<0,01. FEV1: 7.38(1) 2.67(2); p<0.01. FEV1/FVC: 4,27(1) 2,14(2); p<0,05.

Gojaznost nema značajan efekat na spirometrijske parametre u bolesnika sa HOBP. Redukcija telesne težine i količine masnog tiva ima značajan efekat na popravljanje spirometrijskih pokazatelja sa HOBP. Acta Medica Medianae 2011;50(4):11-16. 

 

Ključne reči: gojaznost, odnos, hronična respiratorna bolest pluća (HOBP), spirometrijski parametri, indeks telesne mase (ITM)