| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Nataša Đinđić

University of Niš, Faculty of Medicine Bul. dr Zorana Đinđića 81 18000 Niš, Serbia E-mail: natasa_dj@medfak.ni.ac.rs

Pregledni rad                                                                 

UDK: 613.62:614.875

doi:10.5633/amm.2011.0413

   

Biološki efekti radiofrekventnog i mikrotalasnog zračenja u uslovima profesionalne izloženosti

 

Nataša Đinđić1, Jovica Jovanović1,2, Vladica Veličković1, Ivana Damnjanović1, Boris Đinđić1 i Jelena Radović1

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Niš, Srbija1

Institut za zdravstvenu zaštitu radnika, Niš, Srbija2

 

Štetni efekti radiofrekvetnog i mikrotalasanog (RF/MW) zračenja na ljudsko zdravlje postali su predmet brojnih istraživanja i diskusija poslednjih godina. Posebna pažnja je usmerena na štetne efekte mikrotalasnog zračenja mobilnih tetlefona jer ova tehnologija pokazuje eksponencijalni rast. Brojne studije analiziraju efekte RF/MW zračenja u uslovima profesionalne izloženosti, korišćenja telekomunikacionih tehnologija, kod osoba koje žive u blizini radio i televizijskih emitera. Posebno su kontroverzni biološki mehanizmi koji stoje u osnovi štetnog delovanja RF/MW zračenja. Ovi efekti se generalno mogu ispoljiti na reproduktivnom sistemu, neurovegetativnom, kardio-vaskualrnom i drugim sistemima a mogu imati i kancerogeni efekat. U profesionalnom okruženju najveća ekspozicija registrovana je u blizini radarskih postrojenja, bežičnih komunikacionih uređaja, radio emitera i uređaja magnetne rezonance koji se koriste u medicini. Nekoliko epidemioloških studija navodi udruženost ekspozicije RF/MW zračenju sa nespecifičnim zdravstvenim tegobama i simptomima kao što su glavobolja, umor, poremećaji sna, rasejanost, mučnina i dr. Ovi nalazi registrovani su ne samo kod korisnika mobilne telefonije već i kod osoba koje žive u blizini baznih stanica mobilne telefonije i kod radnika profesionalno izloženih ovoj vrsti zračenja.

Biološki efekti RF/MW zračenja koji zbog svog kumulativnog delovanja nisu vidljivi u kratkom periodu ukazuju na potrebu preventivnog pristupa pri korišćenju ovih novih tehnologija u životnom i radnom okruženju. Dalja ispitivanja su neophodna da bi se rasvetlili patogenetski mehanizmi koji stoje u osnovi poremećaja izazvanih mikro-talasnim zračenjem i da bi se razvile metode zaštite posebno u radnom okruženju kod profesionalno izloženih radnika. Acta Medica Medianae 2011;50(4):74-78.

 

Ključne reči: profesionalna ekspozicija, mikrotalasno zračenje, zdravlje, efekat