| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Nirmala Jaget Lakkawar

Ishwaryam Appartments, Plot No 71, 72

II Main road, Moogambigai Nagar Nainarmandapam, Pondicherry- 605004, India

E-mail: drnirmalajaget@yahoo.com

 

Originalni rad                                                             

UDK: 618.177-08:618.2-089.87

doi:10.5633/amm.2011.0405

 

Komparativna studija o transvaginalnoj sonohistero-salpingografiji (Tv-Sh) i histero-salpingografiji (HSG) za procenu prohodnosti jajovoda kod neplodnih pacijentkinja

 

Nirmala Jaget Lakkawar1, Manash Bora2 and Thirupurasundari Rangaswamy1

 

Department of Obstetrics & Gynaecology, Aarupadai Veedu Medical College & Hospital, Kirumampakkam, Puducherry, India1

Department of Radiology & Imaging, Aarupadai Veedu Medical College & Hospital, Kirumampakkam, Puducherry, India2

 

U poslednjoj dekadi beleži se značajan porast stope neplodnosti. Otprilike, 10-15% parova u reproduktivnom periodu ima probleme sa začećem. Od svih razloga, anatomski defekti vezani za patološka stanja jajovoda značajno doprinose problemu ženske neplodnosti. Procena prohodnosti jajovoda se tradicionalno smatra osnovom u proučavanju neplodnosti i čini trećinu troškova u njenom lečenju. Prohodnost jajovoda se rutinski procenjuje histerosalpingografijom (HSG) i/ili laparoskopijom. Međutim, danas se izučavaju i druge tehnike kako bi se omogućila bolja efikasnost, uz malu cenu i rizik, a takođe se mogu primenjivati i kao ostale procedure na klinikama za lečenje steriliteta. Transvaginalana sonohisterosalpingografija (Tv-Sh) je jedna takva potencijalno dobra procedura, koja se umesto HSG-a  može istovremeno primenjivati sa konvencionalnim ultrasonogramom za pripremu pacijentkinja koje se leče od neplodnosti. Takođe, ova procedura pruža dodatne informacije u pogledu intrakavitarnih i intramiometrijalnih komponenti submukoznog mioma, kao i podatke o adneksama. Ova studija prikazuje komparativnu dijagnostičku tačnost Tv-Sh i HSG-a u proceni kaviteta materice i prohodnosti jajovoda u grupi žena u reproduktivnom periodu. Utvrđeno je da je kompatibilnost između Tv-Sh i HSG-a 87%, dok je efikasnost u dijagnozi hidrosalpinksa uz primenjivanje obe procedure bila ista. Takođe, nije bilo značajne razlike u dijagnozi kongenitalnih malformacija uterusa ili intrakavitarih adhezija. Dolazimo do zaključka da se Tv-Sh može primeniti kao skrining procedura prvog izbora bez ikakvog rizika od jonizujućeg zračenja. Acta Medica Medianae 2011;50(4):29-34.

 

Ključne reči: neplodnost, procena prohodnosti jajovoda, histerosalpingografija (HSG), transvaginalna sonohistero-salpingogrfaija (Tv-Sh)