| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Predrag Grubor

Aleja Svetog Save No. 20/24

Banja Luka Republika Srpska

E-mail: predraggrubor@gmail.com

 

Prikaz bolesnika                                                                  

UDK: 616.727.3-001-08

doi:10.5633/amm.2011.0409s

 

ISKUSTVO U LIJEČENJU LAUGIER-OVOG PRELOMA

 

Predrag Grubor1, Milan Grubor2 i Ivan Golubović3

 

Ortopedsko- traumatološka klinika Banja Luka, Republika Srpska1

Medicinski fakultet Banja Luka2

Klinika za ortopediju i traumatologiju, KC Niš3

 

Laugier-ovi prelomi se retko dešavaju, zbog toga što se nalaze duboko u zglobu lakta i na taj način su zaštićeni  od  direktne traume.

U radu se prikazuju dve bolesnice kod kojih su Laugier-ovi prelomi hirurški zbrinuti. Operativni zahvati su izvedeni korišćenjem hirurškog Campbell-ov pristupa. Mobilisan je n. ulnaris 12cm, pa je urađena tenotomija m. tricpitis brachii i kapsulotomija sa zadnje strane lakatnog zgloba. Urađena je privremena repozicija i potom trajna stabilizacija sa dva šrafa 3,2 mm. Šrafovi su se postavili od pozadi, kroz posterolateralni i posteromedijalni stub  kondila humerusa, prema napred i medijalno. Vrh šrafa se zadržavao subhondralno u kosti glave, odnosno trohleje humerusa i nije prolazio kroz hrskavicu. Šavovi rane su rađeni po slojevima, a prethodno je urađena  transpozicija n. ulnarisu medijalno. Nadlaktni gips je nošen tri nedelje, uz obaveznu profilaksu periartikularne osifikacije uzimanjem Indometacina 25mg 3 puta na dan. Po skidanju gipsa, dve nedelje je obavljana ambulantna fizikalna terapija, a potom stacionarna fizikalna terapija sa punim opterećenjem.

Laugier-ovi prelomi su retki prelomi i u literaturi su malo opisani. Hirurško lečenje nema alternativu, a pravovremena dijagnostika, hirurška i fizikalna terapija daju po Mayo lakat indeksu dobar rezultat. Acta Medica Medianae 2011;50(4):49-54.

 

Ključne riječi: Laugier-ov prelom, lakat, zglob,  trauma