| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 50, No 4, Decembar 2011

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)

 

Correspondence to:

Vanja Ničković

Univerzitet u Prištini

Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici

Institut za infektivne bolesti

Kosovska Mitrovica, Srbija

E-mail: vanja.j@open.telekom.rs 

Pregledni rad                                                                 

UDK: 616.36-07:613.81

doi:10.5633/amm.2011.0410s

   

KOMPLIKACIJE ALKOHOLNE BOLESTI JETRE I DIJAGNOSTIČKI MARKERI

 

  Vanja Ničković1, Jelenka Nikolić2, Gordana Kocić2, Milena Ilić i Boris Đinđić3

 

 

Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, Institut za Infektivne Bolesti, Kosovska Mitrovica, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Biohemijski institut, Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za Patofiziologiju, Niš, Srbija3

 

Alkoholizam predstavlja jednu od vodećih bolesti u većini zemalja u svetu. Od hroničnog oštećenja jetre u SAD svake godine umre blizu 30 hiljada ljudi. Jetra je centralni organ metabolizma alkohola. Alkohol je primarno hepatotoksični agens. Klinički se hepatotoksičnost alkohola manifestuje pojavom alkoholne masne jetre, alkoholnim hepatitisom i alkoholnom cirozom. Karakteriše se odgovarajućom simptomatologijom, zavisno od stepena oštećenja jetre. Prekomerno konzumiranje alkohola u dužem vremenskom periodu, pored malnutricije, genske i etničke predispozicije dovodi do alkoholne ciroze i razvoja njenih komlikacija. Portalna hipertenzija dovodi do oštećenja i drugih organa i sistema organa, kao što su hepatopulmonalni sindrom, hepatorenalni sindrom, hepatična encefalopatija, spontani bakterijski peritonitis i dr.

Iz tog razloga prioritet se daje smanjenju alkoholizma, kao i smanjenju morbiditeta i mortaliteta obolelih od alkoholnog hroničnog oštećenja jetre. Zato je potrebno rano postavljanje dijagnoze zloupotrebe alkohola, kao i pravovremena dijagnoza različitog stepena alkoholnog oštećenja jetre.

Dijagnoza hroničnog alkoholnog oštećenja jetre postavlja se na osnovu potvrđenog podatka o konzumiranju alkohola; testa funkcije jetre (serumski markeri aminotransfe-raza, gama glutamil transferaza, protrombinsko vreme, serumski bilirubin i nivo albumina); serumskih markera fibroze jetre. Markeri fibroze su direktno uključeni u taloženje i razlaganje ekstracelularnog matriksa, odnosno u proces fibrogeneze i fibrolize tkiva jetre. Oni uključuju markere i enzime metabolizma, kao i citokine i hemokine.  Acta Medica Medianae 2011;50(4):55-61.

 

Ključne reči: alkoholno oštećenje jetre, serumski markeri