| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Dragan Janković

Aleksandra Medvedeva 14

18000 Niš, Srbija

E-mail: Dragan.Jankovic@elfak.ni.ac.rs

Prikaz slučaja      

UDK: 614.2:659.2:004

doi:10.5633/amm.2012.0113s

 

 

PRIMENA MEDICINSKIH INFORMACIONIH SISTEMA U EDUKACIJI I ISTRAŽIVANJIMA U MEDICINI

 

Dragan Janković, Petar Rajković, Tatjana Stanković, Aleksandar Milenković i Ivana Kocić

 

 

Univerzitet u Nišu,, Elektronski fakultet, Niš, Serbia

 

 

Ovaj rad razmatra medicinske informacione sisteme sa aspekta njihove primenljivosti u edukaciji i istraživanjima u medicini. Razmatrani su mogući slučajevi upotrebe i potencijal medicinskih informacionih sistema u kontekstu edukacije medicinskog osoblja. Rad takođe donosi i osvrt na mnoge značajne prednosti koje medicinski informacioni sistemi mogu doneti naučno-istraživačkom radu. Dat je pregled najvažnijih funkcionalnosti koje su bitne za edukaciju i istraživanja. Diskutovane su funkcionalnosti koje bi trebalo da budu realizovane u jednom savremenom medicinskom informacionom sistemu kako bi on mogao da se efikasno primenjuje u edukaciji i istraživanjima. Pojedine razmatrane funkcionalnosti ilustrovane su na primeru medicinskog informacionog sistema MEDIS.NET, razvijenog u Laboratoriji za medicinsku informatiku Elektronskog fakulteta u Nišu. Acta Medica Medianae 2012;51(1):73-80.

 

Ključne reči: medicinski informacioni sistemi, istraživanje, edukacija