| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Gordana Stanković-Babić

Clinic for Eye Diseases

Clinic Centre Niš

Bul. dr Zoran Đinđić 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: gordanasb@open.telekom.rs

Prikaz slučaja      

UDC: 617.735-053.31

doi:10.5633/amm.2012.0106s

 

 

PETI STADIJUM RETINOPATIJE PREMATURITETA NA JEDNOM OKU - PRIKAZ BOLESNIKA

Gordana Stanković-Babić1,3, Ana Oros2, Milena Vujanović3 i Sonja Cekić3

  

 

 

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet,  Niš, Srbija1

Univerzitet u Novom Sadu, Klinika za očne bolesti, Klinički centar, Novi Sad, Srbija2

Klinika za očne bolesti, Klinički centar Niš, Niš, Srbija3

 

 

Prematurna retinopatija (ROP) je vodeći uzrok slepila kod dece i jedan od najznačajnijih razloga slepila u perinatalnom periodu.

U radu se prikazuje dečak uzrasta devet meseci sa ezotropijom, mikroftalmusom i totalnom ablacijom mrežnjače na jednom oku kao poslednjim stadijumom bolesti, a koji nije prošao rutinski pregled na ROP. Dečak je rođen u 32. gestacijskoj nedelji, telesna masa na rođenju bila je 1670 g. Indirekna oftalmoskopija i ultrasonografija levog oka pokazale su peti stadijum prematurne retinopatije. Na desnom oku nalaz je bio normalan.

Prematurna retinopatija danas zahteva prepoznavanje, razumevanje i saradnju između oftalmologa, pedijatara, neonatologa. Rana dijagnoza oštećenja je značajna u tretmanu ROP-a.  Acta Medica Medianae 2012;51(1):37-41.

 

Ključne reči: retinopatija prematuriteta, ablacija mrežnjače, slepilo, mikroftalmus