| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milan Živković

 Klinički centar Niš

Klinika za kardiovaskularne bolesti 

Bul. Dr Zorana Djindjića 48

18000 Niš, Serbia

E-mail: milanserbia@hotmail.com

Prikaz slučaja      

UDK: 616.127-005.8-08

doi:10.5633/amm.2012.0107

 

 

TENEKTEPLAZA KAO NOVI LEK U REŠAVANJU NO-REFLOW FENOMENA

 

Milan Živković, Svetlana Apostolović, Milan Pavlović, Sonja Šalinger Martinović, Tomislav Kostić, Nenad Božinović i Emina Dimitrijević

 

 Klinički centar Niš, Klinika za kardiovaskularne bolesti

 

No-reflow se definiše kao “neadekvatna perfuzija miokarda kroz odgovarajući segment koronarne cirkulacije bez angiografskog dokaza o mehaničkoj opstrukciji”.  Smatra se da je značajna komponenta ovog procesa ishemijska povreda endotela koja dovodi do stvaranja “mehurića” tkiva, što direktno opstruiše mikrovaskulaturu, dovodi do nakupljanja leukocita u kapilarima i ispoljavanja vaskularnih efekata slobodnih kiseoničnih radikala. No-reflow može komplikovati bilo koju perkutanu koronarnu intervenciju (PCI), ali je, ipak, češći nakon akutnog infarkta miokarda (AIM), naročito sa prolongiranim vremenom okluzije.

Rešavanje no-reflow fenomena može se postići na više različitih načina i treba biti prilagođeno intervenciji koja se izvodi.  Kao i uvek u praksi, prevencija je bolja od lečenja i oba, farmakološki i mehanički pristup rešavanja, mogu se primeniti kod visokorizičnih bolesnika. Kod akutnog infarkta miokarda najefikasnija preventivna mera je brzo otvaranje krvnog suda i upravo je zbog toga neophodno uspostavljanje primarne PCI kao efikasne mere da bi se izbegla ovakva komplikacija.

Žena 59 godina starosti primljena je u bolnicu nakon 2 sata konstantnih bolova u grudima. Radi se o akutnom infarktu miokarda inferiornog i lateralnog zida. Bolesnica je podvrgnuta direktnom stentiranju okludirane desne koronarne arterije. Uprkos uspešnoj implantaciji stenta, revaskularizacija izostaje. Zbog nedostatka uređaja za aspiraciju tromba i ostalih farmakoloških agenasa odlučujemo da aplikujemo 30 mg (6000 IU) tenekteplaze intrakoronarno. Stepen se popravlja sa TIMI 0 na TIMI 3 3min nakon davanja leka TIMI flow.

Rešavanje no-reflow fenomena postaje sve značajnije sa daljim razvojem primarne PCI. Kod akutnog infarkta miokarda sa no-reflow fenomenom kao komplikacijom primarne perkutane koronarne intervencije, postoje značajni budući farmakološki načini rešavanja koji mogu biti primenjeni i jedan od njih može biti tenekteplaza. Acta Medica Medianae 2012;51(1):42-45.

 

Ključne reči: no-reflow, akutni infarkt miokarda, primarna PCI, tenekteplaza