| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Milena Kostić

Stomatološka klinika

Odeljenje za stomatološku protetiku Blvd dr Zoran Đinđić 52

18000 Niš, Serbia

E-mail: kosticmilena@sbb.rs

Originalni rad     

UDK: 616.314:615.461: 678.744.33

doi:10.5633/amm.2012.0112s

 

 

PRIMENA TESTA DIREKTNOG KONTAKTA U ISPITIVANJU CITOTOKSIČNOSTI STOMATOPROTETSKIH AKRILATA

 

Milena Kostić1, Stevo Najman2, Jelena Najdanović2, Nebojša Krunić3 i Ivan Kostić2

 

 

 

Stomatološka klinika, Odeljenje za stomatološku protetiku, Niš, Srbija1

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biologiju sa humanom genetikom, Niš, Srbija2

Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Odsek stomatologija, Niš, Srbija3

 

Upotreba akrilata široko je rasprostranjena u stomatološkoj praksi. Pošto u ustima pacijenta imaju ulogu morfološkog i funkcionalnog supstituenta, akrilati se svrstavaju u grupu biomaterijala. Sa druge strane, klinička praksa pokazuje da pojedini toksični sastojci akrilata mogu dovesti do neželjenih promena lokalnog, a znatno ređe i sistemskog karaktera. Cilj istraživanja bio je ispitivanje citotoksičnog efekta različitih akrilatnih stomatoprotetskih materijala testom direktnog kontakta sa ćelijskom kulturom. Ispitivan je efekat četiri različite vrste akrilatnih materijala na HeLa ćelijsku kulturu. Nakon svetlosno mikroskopske analize urađen je MTT test, bez prethodnog uklanjanja uzoraka materijala. Dobijene vrednosti MTT-a ukazuju na zavisnost ćelijske proliferacije od vrste akrilatnog stomatoprotetskog materijala. Hladno polimerizovani akrilati  pokazali su blagi infibitorni efekat na rast ćelijske kulture. U slučaju toplo polimerizovanog akrilata nisu opservirani znaci toksičnosti. Acta Medica Medianae 2012;51(1):66-72.

 

Ključne reči: akrilati, test direktog kontakta, HeLa ćelije