| Početna strana | Uredništvo | Časopis  | Uputstvo autorima  | Kodeks u  kliničkom i eksperimentalnom radu | Kontakt  |  
| Home page | Editorial  board | About the Journal | Instructions for Authors | Peer Review Policy | Clinical and Experimental Work Code | Contact  |
 

 

Acta Medica Medianae
Vol. 51, No 1, March, 2012

UDK 61
ISSN 0365-4478(Printed version)
ISSN 1821-2794(Online)


 

Kontakt:

Nataša Bakić-Mirić

Medicinski fakultet Niš

Katedra za engleski jezik

Bul. dr Zorana Đinđića br. 81

18000 Niš, Srbija

E-mail: velickovic@inbox.com

Originalni rad
 

UDK: 811.111'276.6:614.253.4

doi:10.5633/amm.2012.0105

 

 

 

Značaj dijagnostičkog testa iz engleskog jezika i njegova primena u nastavni program engleskog jezika za specijalne namene na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu

 

Nataša Bakić-Mirić

 

Univerzitet u Nišu,  Niš, Srbija

 

Svrha dijagnostičkog testa iz engleskog jezika jeste da pomogne studentima da  pravilno sagledaju svoj nivo znanja engleskog jezika, ali i da omogući vidan napredak u učenju engleskog jezika. Ovaj test, koji je baziran isključivo na analizi potreba studenata, prvenstveno je namenjen studentima koji imaju početni A2-B1 nivo znanja engleskog jezika, ali se isto tako može prilagoditi i studentima koji imaju B1, B2 i C1 nivo znanja engleskog jezika tj. kompetenciju čitanja, slušanja, govora i pisanja.  Takođe, ovaj rad razmatra upotrebu kvalitativne analize podataka radi poboljšanja savladavanja engleskog jezika kod studenata koji pohađaju predmet engleski jezik za specijalne namene na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Gore navedena analiza, takodje, pomaže i profesoru da osmisli dobar program predavanja engleskog jezika za specijalne namene - to znači usredrediti se na takozvane “sive oblasti” engleskog jezika koje, zapravo, u najvećoj meri studentima otežavaju savladavanje veština čitanja, slušanja, pisanja, i govornog jezika. Acta Medica Medianae 2012; 51(1):31-36.

 

Ključne reči: dijagnostički jezički test, kvalitativna analiza podataka, učenje engleskog jezika, profesor, student